Stuknęło nam 70 lat- koncert jubileuszowy
„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”- takie motto pióra Kornela Makuszyńskiego przyświeca Młodzieżowemu Domowi Kultury w Zamościu, którego to jest on patronem. Uśmiechów i poczucia humoru nie zabrakło również podczas Jubileuszowego Koncertu z okazji 70-lecia placówki jaki odbył się w Klubie Batalionowym w dniu 21 marca 2019 roku.
 
„Kompleksowe wspieranie szkół i placówek Miasta Zamość”
Miło jest nam poinformować, że nasza placówka ukończyła realizację projektu „Kompleksowe wspieranie szkół i placówek Miasta Zamość” we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu.
 
MDK - informacje o placówce
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Miasto Zamość, ukierunkowaną na artystyczną edukację dzieci i młodzieży.
 
Misja placówki, koncepcja pracy MDK
„Poprzez realizację pasji i uzdolnień do wszechstronnego rozwoju osobowości”. Misję tę spełniamy przez organizację bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 
Samorząd Wychowanków MDK Zamość 2018/2019
W Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu odbyły się wybory do Samorządu Wychowanków. Kandydaci odwiedzili wszystkie pracownie, opowiedzieli o sobie oraz przedstawili swoje programy wyborcze, w których zawarli swoje pomysły oraz propozycje działań na rzecz wychowanków. Kandydaci odpowiedzieli także na pytania kolegów i koleżanek oraz nauczycieli. Następnie mieli możliwość oddać swój głos na jednego z kandydatów w wyborach tajnych.
 
Rada Rodziców MDK Zamość 2018/2019- nr. konta bankowego
Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich wychowanków placówki. W dniu 25 września 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu wybrano nowy Zarząd Rady Rodziców.
 
Raport z ewaluacji problemowej MDK Zamość
Prezentowany raport jest rezultatem problemowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów. 2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
 
Nagroda MDK Zamość - Dzieciaki Dziękują
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, placówka wychowania pozaszkolnego z wieloletnią tradycją działania - prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży naszego miasta. Organizuje konkursy, wystawy, akcje i kampanie społeczne, warsztaty artystyczne, wypoczynek letni oraz zimowy, a także wymianę międzynarodową. Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu jest laureatem prestiżowych tytułów: „Dom z Wyższą Kulturą” (2010) oraz „Miejsce Odkrywania Talentów” (2011). Wychowankowie placówki zdobywają wiele nagród i wyróżnień na licznych konkursach, turniejach i zawodach w kraju i za granicą. W 2015 r. Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego w Zamościu otrzymał certyfikat potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy przyznany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza. Certyfikat otrzymały szkoły i placówki oświatowe na podstawie wyników po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej. Misją placówki jest nie tylko wszechstronny rozwój artystyczny wychowanków, ale także budowanie postaw obywatelskich, nauka szacunku dla drugiego człowieka oraz przygotowanie młodych mieszkańców naszego miasta do wartościowego życia oraz pracy w społeczeństwie. Placówka realizuje swoją misję poprzez udział w akcjach charytatywnych, organizowanie spotkań wychowawczych oraz konkursów o tematyce profilaktycznej.
 
Wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych
Szanowni Państwo, opiekunowie, nauczyciele i rodzice. Publikujemy materiał filmowy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dotyczący wymagań jakie stawia się przed współczesną placówką edukacyjną. Zachęcamy Państwa równocześnie do współpracy i współtworzenia jakości naszych działań, ponieważ pragniemy stale doskonalić naszą pracę w MDK.
 
Dane adresowe, pracownicy MDK Zamość
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu. Adres: 22 – 400 Zamość, ul. Kamienna 20, Polska, tel.: 846 384 446, e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, http://mdk.zam.pl/.
 
MDK Zamość - historia powstania
W marcu 1949 roku w Zamościu przy ulicy S. Żeromskiego 2, powstał Ośrodek Metodyczny Związku Harcerstwa Polskiego, który skupiał wokół siebie dzieci i młodzież szkolną chętną do pracy w różnego rodzaju kołach zainteresowań tanecznych, recytatorskich, elektrycznych i mechanicznych.
 
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY