XXXVI Mały Konkurs Recytatorski - Regulamin
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza do udziału eliminacji powiatowych XXXVI Małego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego. Jak co roku Mały Konkurs Recytatorski da młodym ludziom szansę na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra. Zachęcamy do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane, mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom.
Regulamin

I. Adresaci: Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych województwa lubelskiego.

II. Założenia programowe:

Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.
Czas występu: do 5 minut.

III. Kryteria oceny:

Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI.
Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), dykcję recytatora, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny.
W skład komisji oceniającej nie mogą wchodzić instruktorzy lub nauczyciele, których uczniowie biorą udział w Konkursie.

IV. Plan organizacyjny Konkursu

Zgodnie z tradycją Konkurs odbywa się w drodze wielostopniowych eliminacji: środowiskowych (szkolnych, gminnych, miejskich), powiatowych, wojewódzkich.

TURNIEJE POWIATOWE
powinny odbyć się w terminie do 19 maja 2017 r.
Ich organizatorzy są zobowiązani przesłać protokół i karty uczestników zakwalifikowanych do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów na adres:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin do 22 maja 2017 r. (karty, które dotrą do WOK po tym terminie, nie będą brane pod uwagę).

Jury turniejów powiatowych może typować do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów po dwóch recytatorów w każdej kategorii (razem - do 4 osób);
Istnieje możliwość przesunięć limitu miejsc na inne kategorie, liczba recytatorów zakwalifikowanych do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów nie może jednak przekroczyć 4 osób;
Powiaty: Lublin, Puławy, Ryki są podzielone na rejony (odpowiednio: Lublin i Piotrowice; Puławy, Nałęczów i Kazimierz Dolny, Ryki i Dęblin);

Organizatorzy eliminacji powiatowych mogą wyznaczyć limit zgłoszeń dla każdej z gmin lub szkół ze swojego terenu.

V. WOJEWÓDZKI KONCERT LAUREATÓW
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Termin: 6-7 czerwca 2017 r.
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin
Laureaci turniejów powiatowych otrzymają pisemne zawiadomienie o dokładnym terminie występu w Lublinie, przyjeżdżają na Koncert Laureatów na koszt własny lub instytucji delegującej;
WOK zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Koncercie Laureatów XXXVI MKR zwycięzców innych konkursów o podobnym zakresie wiekowym i tematycznym, których jest współorganizatorem; recytatorzy wykonują jeden tekst, recytowany w eliminacjach powiatowych.
Jury Wojewódzkiego Koncertu Laureatów wyłoni zwycięzców konkursu. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Werdykt jury jest niepodważalny. Szczegółowych informacji na temat Konkursu udzielają domy kultury organizujące eliminacje powiatowe oraz Anna Kistelska – Główny Instruktor ds. Literatury i Recytacji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, tel. 81 532 42 08, - 09, wew. 27, e-mail: wok.oficyna.lublin@gmail.com

VI. Placówki kultury upoważnione do delegowania recytatorów na Wojewódzki Koncert Laureatówz poszczególnych powiatów (rejonów): Powiat Zamość. Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego w Zamościu.

VII. Ogłoszenia organizatorów eliminacji na poszczególnych etapach:

Organizator: Powiat Zamość. Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego w Zamościu.

Termin eliminacji: 10 maja 2017 r. godz. 9.30

Zgłoszenie do dnia 5 maja 2017r.

Miejsce eliminacji: 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20, tel. 846 384 446

 

Karta uczestnika 36. Małego Konkursu Recytatorskiego (Zgłoszenie do dnia 5 maja 2017r.)

 (wypełnić drukowanymi literami)

 

Imię………………………................                        Nazwisko………………………………..

 

Klasa…………………. ….................                       Wiek…………………………..................

 

Miejscowość…………………….......                      Gmina………………………….................

 

Powiat…………………......................

 

Nazwa szkoły (placówki) adres z kodem i telefonem:

 

………………………………………………………………………....................................................

 

 

Nauczyciel, instruktor ……………………………………………………………

 

Adres i tel. instruktora, e-mail………………………………………....................................................

Repertuar:

Autor, tytuł…………………………………………………………….................................................

 

 

Pieczęć szkoły (placówki), podpis

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY