XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Kocie i psie sprawy” – Zamość 2020- regulamin
Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym....

 Regulamin XI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kocie i psie sprawy” – Zamość 2020

Patronat: Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator: ZOO Market Kowalski Norbert, Galeria Staszica 13 w Zamościu

Cele konkursu:

-  kształtowanie przyjaźni do zwierząt, zwrócenie uwagi na sprawy związane z opieką nad zwierzętami

-  uświadomienie młodym ludziom praw i potrzeb zwierząt, jako istot zdolnych do odczuwania cierpienia

-  poznanie zachowań i ras kotów oraz psów 

-  zachęcanie dzieci i młodzieży do postaw empatycznych w stosunku do zwierząt

-  kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży; wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego

-  prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej; promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość

-  nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym; podjęcie działań włączających uczniów z niepełnosprawnościami

-  promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów.

 

Uczestnicy:

Przedszkola, uczniowie szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

 

Tematyka konkursu:

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. powinny obrazować kocie i psie zachowania.

 

Termin i adres nadsyłania prac: 

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs – Kocie i psie sprawy” do 28 lutego 2020 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 84 638 44 46.

 

Zasady konkursu:

-     autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu nie mniejszego niż A-3

-     prace nie mogą być oprawione

-     od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników

-     technika dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, batik

-     każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty Lew), kategorię oraz pieczątkę placówki, a także dodatkowo na oddzielnej liście zbiorczej imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategorię, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy.

-     wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK

 

Kategorie:

I kategoria – przedszkola, uczniowie szkół podstawowych (klasy 1- 3)

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8)

III kategoria  - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami (bez limitu wiekowego)

 

Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne  wręczone
podczas podsumowania wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zobowiązują
się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, nie odpowiadają
za uszkodzenia lub zaginięcia prac wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nie nagrodzone po zakończeniu konkursu można będzie odebrać u organizatora do końca kwietnia 2020 roku. Po tym okresie prace zostaną zniszczone.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 28 lutego 2020 roku)

1.        Godło:

2.        Imię i nazwisko autora:

3.        Wiek autora:

4.        Kategoria:

5.        Tytuł pracy:

6.        Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 Potwierdzam znajomość regulaminu XI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Kocie i psie sprawy” – Zamość 2020

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany
z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Palus, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY