XI Przegląd Taneczny „Inscenizacje – Zamość 2020”- eliminacje online
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza na eliminacje on-line do XI Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje – Zamość 2020”. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej regulaminem imprezy. Czekamy na zgłoszenia.

Regulamin eliminacji online XI Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje – Zamość 2020”

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Zasięg eliminacji online: powiatowy

Cele eliminacji online i XI Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje – Zamość 2020”:
- popularyzacja tańca wśród dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych;
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi;
- prezentowanie zespołów tanecznych, ich umiejętności i poziomu artystycznego;
- współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami i instruktorami zespołów
  tanecznych.

Termin nadsyłania nagrań utworów tanecznych do eliminacji online: do dnia 20 maja 2020 r. 

Termin ogłoszenia zakwalifikowanych zespołów do XI Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje – Zamość 2020” po przeprowadzonych eliminacjach online zostanie opublikowany na stronie Facebook MDK Zamość dnia 01 czerwca 2020r. oraz dodatkowo zostanie przesłany na maila zwrotnego danej grupy tanecznej uczestniczącej w eliminacjach.

XI Przegląd Taneczny „Inscenizacje – Zamość 2020” dla zespołów zakwalifikowanych odbędzie się w terminie podanym przez organizatora po wznowieniu działalności placówki.

Przegląd adresowany jest do:
- przedszkoli;
- szkół podstawowych: kl. I-III;
- placówek wychowania pozaszkolnego, dzieci do lat 10;

Kategorie:
I kategoria – przedszkola;
II kategoria - szkoła podstawowa:  klasy I-III;

Zasady uczestnictwa w eliminacjach online do XI Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje – Zamość 2020”.

Przesłanie pisemnego zgłoszenia wg załączonego wzoru oraz dostarczenia nagrania układu tanecznego zespołu na adres e-mail: infomdkzamosc@gmail.com organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20. 22-400 Zamość w terminie
 do 20 maja 2020 r.

Nagranie układu tanecznego (inscenizacji tanecznej) może być aktualne czyli z roku szkolnego 2019/2020. Dopuszczalne są także nagrania z roku szkolnego 2018/2019, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną.

Zespoły, które po eliminacjach online zakwalifikują się do XI Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje – Zamość 2020” powinny wystąpić w niezmienionym składzie podczas przeglądu
w MDK Zamość w dniu podanym przez organizatora.
 Nagranie układu tanecznego (inscenizacji tanecznej) nie może być dłuższe niż 4 min.

Zasady oceniania:
Jury XI Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje – Zamość 2020” będzie oceniać prezentacje pod względem: rytmu, techniki tańca, choreografii, wyrazu artystycznego, doboru repertuaru muzycznego oraz strojów tancerzy.

Organizator zapewnia:
- kompetentne jury;
- dyplomy i drobne upominki dla zespołów biorących udział w przeglądzie;
- podziękowania dla nauczycieli i instruktorów;

Inne postanowienia:
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje: Dyrektor MDK – oraz koordynator przeglądu w porozumieniu z przewodniczącym Jury.
Bliższych informacji udziela: sekretariat MDK Zamość tel./84/ 638-44-46.
Koordynator: Ala Bochniak

Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i godziny przeglądu.                                                                                       Karta zgłoszenia

Eliminacje online do XI  Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje – Zamość 2020”
Nazwa zespołu:
Tytuł inscenizacji tanecznej:
Kategoria :
Imię i nazwisko nauczyciela, kontakt telefoniczny:
Nazwa i adres instytucji delegującej:

* W razie potrzeby prosimy o powielenie karty.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka,…………………………………………………………………..  w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.                   Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2.                  W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Palus, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3.                  Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4.                  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5.                  Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6.                  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY