„W mojej głowie, w mojej wyobraźni” – zmiana terminu przyjmowania prac
Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu zaprasza wszystkich młodych artystów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Batiku „W mojej głowie, w mojej wyobraźni” – Zamość 2020. W związku z sytuacją pandemii jaka obecnie panuje, termin przyjmowania prac upływa 29 września, a nie w czerwcu jak wstępnie planowano. Szczegółowy regulamin zamieszczamy poniżej.

 

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Batiku

„W mojej głowie, w mojej wyobraźni” – Zamość 2020

 

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Cele konkursu:

• Promowanie batiku jako unikatowej techniki malarskiej wpisanej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

• Propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego.

• Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, wrażliwości plastycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

• Inspirowanie do twórczych działań w dziadzinie sztuk wizualnych.

• Konfrontacja dokonań twórczych uczestników konkursu na płaszczyźnie ogólnopolskiej.

  • kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży; wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
  • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej; promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość;
  • nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym; podjęcie działań włączających uczniów z niepełnosprawnościami;
  • promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentów, wychowanków placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci.

Tematyka konkursu:

Wszystko co mieści się w Waszej głowie i Waszej wyobraźni.

Termin i adres nadsyłania prac: 

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs – „W mojej głowie , w mojej wyobraźni” do 29 września 2020 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 84 638 44 46.

Zasady konkursu:

-     autor może nadesłać jedną pracę  formatu nie mniejszego niż A-3;

-     prace nie mogą być oprawione;

-     od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;

-     technika batik na płótnie;

-     każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając imię i nazwisko autora, wiek, kategorię, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;

-     wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;

Kategorie:

I kategoria – uczniowie szkół podstawowych

II kategoria  - uczniowie szkół średnich;

III kategoria- studenci do 25 lat;

IV kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci.

Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne  wręczone
podczas podsumowania wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zobowiązują
się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, nie odpowiadają
za uszkodzenia lub zaginięcia prac wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nie nagrodzone po zakończeniu konkursu można będzie odebrać u organizatora
do końca października 2020 roku. Po tym okresie prace przechodzą na własność organizatora.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 29 września 2020 roku)

1.              Imię i nazwisko autora:

2.              Wiek autora:

3.              Kategoria:

4.              Tytuł pracy:

5.              Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 Potwierdzam znajomość regulaminu I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „W mojej głowie, w mojej wyobraźni” – Zamość 2020.

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany
z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY