Turniej szchowy z okazji 11 listopada
Regulamin Międzyszkolnego Turnieju Szachowego z cyklu „Patriotyzm przez szachy – Zamość 2017” z okazji obchodów Święta Niepodległości

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22 – 400 Zamość

Cele imprezy:

-        przybliżenie dzieciom i młodzieży Święta Odzyskania Niepodległości przez RP;

-        patriotyczne wychowywanie dzieci i  młodzieży przez szachy;

-        umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań;

-        wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

-        wyłonienie najlepszych zawodników na drodze sportowej rywalizacji;

 

Termin i miejsce rozgrywek:

Turniej z okazji obchodów Święta Niepodległości rozegrany zostanie w dniu 10. 11. 2017 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

 

System rozgrywek i tempo gry:

Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie partii. 

 

Warunki uczestnictwa:

W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna do lat 18 z Miasta i Gminy Zamość.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 07. 11. 2017 r. na adres: MDK Zamość, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, sekretariat tel. 84 638- 44- 46 lub na
e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl .

 

Nagrody:

Pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

 

 

Kategorie wiekowe:

-        kategoria I– kl. I – IV szkoła podstawowa;

-        kategoria II– kl. V-VII szkoła podstawowa;

-        kategoria III– szkoły ponadpodstawowe;

 

Postanowienia końcowe:

-        interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju;

-        o wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor MDK - Pan Andrzej Szumowski;

-        podczas turnieju obowiązują przepisy PZSzach;

 

Koordynator: Andrzej Czochra – nauczyciel zajęć szachowych Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu

 

Zapraszamy do udziału!

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

przez organizatorów turnieju szachowego z cyklu „Patriotyzm przez szachy” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją turnieju.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej turniejowi z cyklu „Patriotyzm przez szachy”.

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 7 listopada 2017 r.)

1.      Imię i nazwisko uczestnika:

 

2.      Data urodzenia uczestnika (kategoria):

 

3.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 

 

 Potwierdzam znajomość regulaminu Międzyszkolnego Turnieju Szachowego z cyklu „Patriotyzm przez szachy”.

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY