Turniej szachowy - zaproszenie
Regulamin Międzyszkolnego Turnieju Szachowego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez RP z cyklu „Patriotyzm przez szachy – Zamość 2018”.

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22 – 400 Zamość

Cele imprezy:

 • wspólne świętowanie w środowisku lokalnym Rocznic Świąt Państwowych oraz patriotyczne wychowywanie dzieci i młodzieży;
 • przybliżenie dzieciom i młodzieży Święta Odzyskania Niepodległości przez RP;
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań;
 • wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
 • wyłonienie najlepszych zawodników na drodze sportowej rywalizacji;
 • uczczenie 70-rocznicy powstania MDK Zamość.

Termin i miejsce rozgrywek:

Turniej z okazji obchodów Święta Niepodległości rozegrany zostanie w dniu 09. 11. 2018 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury im.
K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

System rozgrywek i tempo gry:

Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie partii. 

Warunki uczestnictwa:

W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna. Prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 07. 11. 2018 r. na adres: MDK Zamość, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, sekretariat tel. 84 638- 44- 46 lub na e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl .

Nagrody:

Pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

Kategorie wiekowe:

 • kategoria I– kl. I – IV szkoła podstawowa;
 • kategoria II– kl. V-VIII szkoła podstawowa;
 • kategoria III– szkoły ponadpodstawowe;

Postanowienia końcowe:

 • interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju;
 • wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje dyrektor MDK - Pan Andrzej Szumowski;
 • podczas turnieju obowiązują przepisy PZSzach;

Koordynator: Andrzej Czochra – nauczyciel zajęć szachowych Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu

Zapraszamy do udziału!

 

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 7 listopada 2018 r.)

1.      Imię i nazwisko uczestnika:

2.      Data urodzenia uczestnika (kategoria):

3.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 Potwierdzam znajomość regulaminu Międzyszkolnego Turnieju Szachowego z cyklu „Patriotyzm przez szachy”.

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

 

 KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji turnieju na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany z organizacją turnieju. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

…………………………………………...

(data, podpis)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu,
a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY