Turniej szachowy - Przemocy mówię NIE
Regulamin Indywidualnego Otwartego Turnieju Szachowego w ramach projektu realizowanego przez MDK Zamość „Przemocy mówię NIE”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22 – 400 Zamość

Termin i miejsce rozgrywek:

Turniej odbędzie się 28 marca 2017 r. o godzinie 16.30 w sali widowiskowej MDK w Zamościu.

System rozgrywek i tempo gry:

Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry 5 min dla zawodnika na rozegranie partii.

Cele turnieju:

 • Realizacja  przez dzieci i młodzież hasła: „Przemocy mówię NIE”;
 • Zwrócenie uwagi na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas;
 • Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży Miasta Zamościa;
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań;
 • Wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
 • Wyłonienie najlepszej zawodników  na drodze sportowej rywalizacji;

Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Zamość, którzy zostaną  zgłoszeni do udziału
w zawodach do dnia 25.03.2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im.  Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638-44-46 (sekretariat). Uwaga! Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia, szkołę lub placówkę. Po w/w. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Kategorie wiekowe:

 1. Kategoria -  uczniowie klas I-III szkoły podstawowe;
 2. Kategoria -  uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowe;
 3. Kategoria -  uczniowie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne;

Program zawodów:

 • godz. 16.20 -  potwierdzenie przez zawodnika udziału w zawodach,
 • godz. 16.30 -  uroczyste otwarcie turnieju przez dyrektora MDK Andrzeja Szumowskiego,
 • godz. 16.35 -  I runda zawodów,
 • godz. 18.00 -  zakończenie turnieju.

Nagrody:

 • I, I, III miejsce w poszczególnych kategoriach – pamiątkowe medale i puchary ufundowane przez dyrektora MDK oraz dyplomy;
 • pozostali zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju;

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi dnia 30.03.2017 roku o godz. 13:30 w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej”, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość

Postanowienia końcowe:

 • W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach;
 • Koszty organizacyjne związane z turniejem pokrywa organizator;
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu;

Zapraszamy młodych szachistów do udziału w turnieju!!!

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów - wzór


nazwa i adres placówki: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: 

………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

przez organizatorów turnieju szachowego „Przemocy mówię NIE” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją turnieju.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej turniejowi „Przemocy mówię NIE”.


podpis rodzica/opiekuna prawnego

               

                                                                                                         

Karta zgłoszenia - wzór

(należy przesłać do 25 marca 2017 r.)

1.      Imię i nazwisko uczestnika:

 

2.      Data urodzenia uczestnika:

 

3.      Posiadana kategoria:

 

4.      Klub:

 

5.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 

 Potwierdzam znajomość regulaminu Indywidualnego Otwartego Turnieju Szachowego w ramach projektu realizowanego przez MDK Zamość „Przemocy mówię NIE”

 

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY