Turniej E-Sportowy „Fair play bez agresji
Regulamin Turniej E-Sportowy „Fair play bez agresji” rozgrywany w ramach X projektu profilaktycznego „Przemocy mówię NIE” - Zamość 2018

Program działań profilaktycznych „Przemocy mówię NIE”- Zamość 2018 organizowany jest w ramach jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

 

Regulamin

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu 

Cele imprezy:

-        Realizacja  przez dzieci i młodzież hasła: „Przemocy mówię NIE”;

-        Zwrócenie uwagi na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas;

-        Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przejawy agresji w świecie wirtualnym;

-        Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań;

-        Wyłonienie najlepszej zawodników  na drodze sportowej rywalizacji;

 Termin i miejsce rozgrywek:

 12.04.2018 r. godz. 15.00, pracownia komputerowa MDK w Zamościu, ul. Kamienna 20,

22-400 Zamość.

 System rozgrywek:

 Zawody rozegrane zostaną systemem pucharowym w grę League of Legends, serwer wschód/północ, plansza Howling abyss.

Warunki uczestnictwa: 

-        w turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież szkolna z terenu Miasta Zamość;

-        zgłoszenia należy kierować do dnia 06.04.2018 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638 44 46 (sekretariat);

-        ilość miejsc ograniczona (do 16 osób w jednej kategorii) - decyduje kolejność zgłoszeń;

 Nagrody: 

Pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu projektu dnia 18.04.2018 roku o godz. 13:30 w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej”, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.  Pozostali zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju.

   Kategorie:

-        uczniowie szkół podstawowych;

-        uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych;

 Postanowienia końcowe:

-        interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju; 

-        uczestnicy mają możliwość podłączenia własnych klawiatur oraz myszy komputerowych do komputerów;

-        o wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje dyrektor MDK;

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – w tym wizerunku

………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

przez organizatorów turnieju komputerowego „Przemocy mówię NIE” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją turnieju.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej turniejowi „Przemocy mówię NIE”.

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

                                                               

 

 

 

 

                                                                                                     

Karta zgłoszenia

(należy przesłać do 6 kwietnia 2018 r.)

1.      Imię i nazwisko uczestnika:

 

2.      Data urodzenia uczestnika:

 

3.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 

 

 Potwierdzam znajomość regulaminu Turnieju E-Sportowego „Fair play bez agresji”

rozgrywanego w ramach projektu profilaktycznego „Przemocy mówię NIE”

 

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY