Regulamin konkursu plastycznego "Piękny uśmiech-zdrowe zęby".
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego zaprasza dzieci i młodzież z województwa lubelskiego do udziału w konkursie profilaktycznym....

  Regulamin IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” – Zamość 2020

 

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22 – 400 Zamość

 

Współorganizator:

Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed, ul. Śląska 40,  22- 400 Zamość

 

Cel konkursu:

-        kształtowanie i promowanie postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży

-        promocja zdrowia oraz minimalizacja wpływu chorób jamy ustnej na ogólny stan osób szczególnie narażonych na czynniki ryzyka choroby

-        kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

-        wdrażanie troski o poprawę stanu zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy
(dbałość o zęby, systematyczne wizyty u stomatologa)

-        minimalizacja wpływu chorób systemowych manifestujących się objawami w jamie ustnej na jednostkę i społeczeństwo poprzez rozwój wczesnej diagnostyki, zapobiegania
i skutecznego leczenia chorób układowych

-        rozwijanie uzdolnień plastycznych

-        integracja z osobami niepełnosprawnymi

 

Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież przedszkoli, szkół podstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci
z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.


Warunki konkursu:

Autor może nadesłać/złożyć tylko jedną pracę plastyczną. Format pracy: najmniejszy A3 (format prac technik specjalnych np. batik oraz rękodzieła artystycznego - dowolny). Technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, pastel suchy i olejny, collage.

 

Prace będą oceniane w V kategoriach :

-        I kategoria - przedszkola

-        II kategoria - uczniowie szkół podstawowych kl. I – III

-        III kategoria - uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI

-        IV kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych środków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do 12 roku życia

-        V kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych środków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami powyżej 12 roku życia

Termin nadsyłania/ złożenia prac: do dnia 20 marca 2020 roku

 

Uwagi końcowe:

-        konkurs jest bezpłatny

-        prace nadesłane na konkurs, nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora

-        organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach propagowania idei konkursu

-        prace niespełniające wymagań regulaminu nie będą oceniane

-        prac nie wolno rolować, składać

-        zabrania się oprawy prac oraz tworzenia prac plastycznych w materiałach sypkich, np. kasza itp.

-        nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu

-        każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając imię i nazwisko autora, kategorię, pieczątkę placówki, imię i nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy

-        wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK

-        prace nie nagrodzone po zakończeniu konkursu można będzie odebrać u organizatora do końca maja 2020 roku, po tym okresie prace zostaną zniszczone

 

 

Prace należy przesyłać/złożyć z dopiskiem: „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” w sekretariacie organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość,
ul. Kamienna 20 (tel. 84 638 44 46).

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej MDK Zamość.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany
z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Palus, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni do

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY