Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „ Nasza biało – czerwona”
Konkurs organizowany w ramach 186. rocznicy ustanowienia barw narodowych i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Patronat: Prezydent Miasta Zamość - Pan Andrzej Wnuk.

Współorganizator: Polskie Towarzystwo Weksylologiczne, Pogotowie Flagowe, Rada Rodziców MDK. 

Patronat medialny: Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Gazeta Zamojska, Nowy Kurier Zamojski, portal internetowy www.ezamosc.pl, www.roztocze.net, www.zyciezamoscia.pl,  Portal Zamojski, Telewizja Kablowa Zamość Video - Kadr, Gazeta Miasta w Zamościu, Katolickie Radio Zamość, Gazeta Akademicka „Skafander”;

Cele konkursu:

-        popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli państwowych: herbu, hymnu oraz flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, weksylium, które jest najpopularniejszym symbolem państwowym;

-        wspólne świętowanie w środowisku lokalnym rocznic świąt państwowych;

-        uczczenie obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej;

-        wskazanie zasad dobrej praktyki używania symboli narodowych;

-        popularyzacja znaczenia heraldycznego barw polskiej flagi;

-        patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży;

-        prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej;

-        promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość;

-        nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem wychowawczym dzieci i młodzieży;

-        podjęcie działań włączających uczniów niepełnosprawnych;

-        kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży;

-        wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

-        promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów;

Uczestnicy:

Wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci
z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Tematyka konkursu:

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli państwowych: herbu, hymnu oraz flagi w różnych sytuacjach np.: podczas świętowania uroczystości państwowych, wydarzeń sportowych, manifestacji patriotycznych itp.

Termin i adres nadsyłania prac:

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem: „Konkurs – Nasza biało- czerwona” do 15 kwietnia 2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 084 638 44 46.

Zasady konkursu:

-        autor może nadesłać jedną pracę plastyczną- format dowolny;

-        prace nie mogą być oprawione;

-        prace zbiorowe nie będą oceniane;

-        od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;

-        technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, batik, rękodzieło artystyczne;

-        każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty Lew), wiek, kategorię oraz pieczątkę placówki;

-         dodatkowo w zamkniętej kopercie należy dostarczyć listę zbiorczą, na której znajdzie się: imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;

-        wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;

Kategorie:

I kategoria – przedszkola;

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych;

III kategoria - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

IV kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami;

Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13:30 w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………
godło autora, imię i nazwisko autora

przez organizatorów konkursu „Nasza biało - czerwona” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Nasza biało - czerwona”.

 

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 15 kwietnia 2017 r.) 

1.      Godło autora:

2.      Imię i nazwisko autora:

3.      Wiek autora:

4.      Kategoria:

5.      Tytuł pracy:

6.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 Potwierdzam znajomość regulaminu I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „ Nasza biało – czerwona”.

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY