Turniej E-sportowy - Fair play bez agresji. Przemocy mówię NIE
Turniej E-sportowy „Fair play bez agresji” rozgrywany w ramach projektu profilaktycznego „Przemocy mówię NIE”. Regulamin

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu 

Cele imprezy:

-        Realizacja  przez dzieci i młodzież hasła: „Przemocy mówię NIE”;

-        Zwrócenie uwagi na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas;

-        Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na przejawy agresji w świecie wirtualnym;

-        Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań;

-        Wyłonienie najlepszej zawodników  na drodze sportowej rywalizacji;

Termin i miejsce rozgrywek:

 29.03.2017 r. godz. 15.00, pracownia komputerowa MDK w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.

System rozgrywek:

 Zawody rozegrane zostaną systemem pucharowym w grę League of Legends, serwer wschód/północ, plansza Howling abyss.

Warunki uczestnictwa: 

  • w turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat z terenu Miasta Zamość;
  • zgłoszenia należy kierować do dnia 25.03.2017 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638 44 46 (sekretariat);
  • ilość miejsc ograniczona (do 16 osób w jednej kategorii) - decyduje kolejność zgłoszeń;

Nagrody: 

Pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu projektu dnia 30.03.2017 roku o godz. 13:30 w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej”, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość. Pozostali zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju.

Kategorie:

-        gracze dysponujący kontem poniżej 30 poziomu;

-        gracze dysponujący kontem z 30 poziomem i dywizji brąz;

-        gracze dysponujący kontem z dywizji srebro i wyższej;

Postanowienia końcowe:

-        interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju; 

-        przydział do kategorii leży w gestii sędziego głównego;

-        uczestnicy mają możliwość podłączenia własnych klawiatur oraz myszy komputerowych do komputerów;

-        o wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje dyrektor MDK;

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów - wzór


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

przez organizatorów turnieju komputerowego „Przemocy mówię NIE” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją turnieju. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej turniejowi „Przemocy mówię NIE”.

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                                                

 

Karta zgłoszenia - wzór

(należy przesłać do 25 marca 2017 r.)

1.      Imię i nazwisko uczestnika:

 

2.      Data urodzenia uczestnika:

 

3.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 Potwierdzam znajomość regulaminu Turnieju E-Sportowego „Fair play bez agresji”

rozgrywanego w ramach projektu profilaktycznego „Przemocy mówię NIE”

 

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY