Program działań profilaktycznych
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, jesteśmy zmuszeni zmienić formę konkursów organizowanych w ramach programu działań profilaktycznych "Przemocy mówię NIE" - Zamość 2020. Jednocześnie informujemy, że Turniej E-Sportowy „Fair play bez agresji” nie odbędzie się, ze względu na problemy techniczne związane z jego przeprowadzeniem. Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Internetowym Konkursie Plastycznym oraz Międzyszkolnym Konkursie Zadań Szachowych. Regulaminy zamieszczamy poniżej. Za utrudnienia przepraszamy!

 

Regulamin internetowego XII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Przemocy mówię NIE” - Zamość 2020

 

Honorowy patronat: Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator:

·Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu

·Komenda Miejska Policji w Zamościu

·Straż Miejska w Zamościu

Cel konkursu:

·plastyczna realizacja przez dzieci i młodzież hasła: „Przemocy mówię NIE”;

·zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także literaturze, telewizji oraz grach multimedialnych);

·skierowanie działań na sztukę i kulturę, czyli wskazanie alternatywnej formuły kumulowania energii i dziecięcego potencjału na działaniach artystycznych i twórczych, zamiast destrukcyjnych i patologicznych;

·wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

·prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży; promocja twórczości młodych artystów w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” w Zamościu;

·propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych;

·promocja szczególnie uzdolnionych autorów;

·promocja MDK Zamość, jako placówki zajmującej się animacją kultury; 

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych.

Warunki konkursu:

  • konkurs odbywa się w formie on-line;
  • technika dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa;
  • prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła: „Przemocy mówię NIE”;
  • uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę tzn. zdjęcie wykonanej pracy. Oryginał pracy  należy zachować;
  • zdjęcia prac muszą być zapisane w formacie JPG;
  • do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora, kategorię, nazwę reprezentowanej placówki, imię i nazwisko nauczyciela oraz telefon kontaktowy, a także podpisane klauzule stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu;
  • wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK, oraz stronie facebook placówki;
  • przystąpienie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w formie on-line;

Kategorie wiekowe:

·Kategoria I -uczniowie szkół podstawowych- klasy 4-8

·Kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych

·Kategoria III - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami do 12 roku życia

·Kategoria IV- wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego, Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych środków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami powyżej 12 roku życia

Termin i miejsce nadsyłania prac:

Zdjęcie pracy wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przesłać e-mailem na adres: mdkzamosc@poczta.onet.pl do dnia 15 maja 2020 r.

Nagrody:

Przewidziano dyplomy i nagrody indywidualne w każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymają nagrody w terminie przybliżonym do końca roku szkolnego – jeśli to będzie możliwe – podczas otwarcia wystawy pokonkursowej (o dokładnej dacie poinformujemy osobno).

Postanowienia końcowe:

Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator, czyli Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu.

 Przesłanie zdjęcia i danych autora jest równoznaczne z akceptacją przepisów RODO.

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka,…………………………………………………………………..w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiegojego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

 

…………………………………………...

(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Palus, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawypodsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

 

 

 

REGULAMIN

Międzyszkolnego Konkursu w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych

w ramach programu działań profilaktycznych pod nazwą „Przemocy mówię NIE”

  

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Kamienna 20

22 – 400 Zamość

CELE TURNIEJU:

ØPopularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży zamojskich szkół;

ØUmożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań;

ØWyłonienie najlepszej zawodnikówna drodze sportowej rywalizacji;

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Zamość.

 KATEGORIE WIEKOWE:

  1. kategoria - uczniowie szkół podstawowych
  2. kategoria - uczniowie szkół ponadpodstawowych

 NAGRODY:

ØI miejsce w poszczególnych kategoriach – pamiątkowy puchar

ØI, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach – pamiątkowe medale

ØDla wszystkichuczestników konkursu - dyplomy za udział

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość poprawnie rozwiązanych zadań szachowych.

2.W przypadku większej ilości osób z poprawnie rozwiązanymi zadaniami decyduje termin nadesłania rozwiązań.

3.Rozwiązania należy przesyłać do dnia 15 maja 2020 r. na adres e- mail:mdkzamosc@poczta.onet.pl 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 szachy_zadania_konkursowe.docx

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiegojego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.

 

…………………………………………...

(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Palus, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawypodsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolna

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY