Przemocy mówię NIE - Zamość 2015
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Przemocy mówię NIE - Zamość 2015”.Patronat:

  • Komendant Miejski Policji w Zamościu.
  • Komendant Straży Miejskiej.

 

Organizator:

·         Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

 

Cel konkursu:

·         Podjęcie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży.

·    Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także literaturze, telewizji oraz grach multimedialnych).

·         Plastyczna realizacja przez dzieci i młodzież hasła: „Przemocy mówię NIE”.

·     Skierowanie działań na sztukę i kulturę, czyli wskazanie alternatywnej formuły kumulowania energii i dziecięcego potencjału na działaniach artystycznych i twórczych, zamiast destrukcyjnych i patologicznych.

·         Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

·         Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.

·         Promocja szczególnie uzdolnionych autorów.


Uczestnicy:

·           Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego

 

Warunki konkursu:

·           Technika dowolna – malarstwo, rysunek, grafika,  grafika komputerowa. Organizator nie stawia żadnych ograniczeń jeśli chodzi o technikę wykonania prac. Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła „Przemocy mówię NIE”. Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Format pracy: maksymalnie 50×70 cm; Prace muszą być dokładnie opisane literami drukowanymi na odwrocie pracy według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Dla szkół i placówek obowiązuje lista zbiorowa uczestników.

 

Kategorie:

·         I – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych;

·         II- uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych;

·         III - uczniowie gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych.

 

Nagrody:

·           Przewidziano nagrody indywidualne w każdej kategorii, które będą wręczane na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej. Lista nagrodzonych osób wraz z zaproszenie na otwarcie wystawy zostanie opublikowana do dnia 31. 03. 2015 r. na stronie internetowej organizatora: http://www.mdk.zam.pl/

 

Termin i miejsce nadsyłania prac:

·           Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 16. 03. 2015 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20 z dopiskiem – Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE”.

 

Uwagi końcowe:

·           Prace zbiorowe, zrolowane, nieprawidłowo opisane i oprawione nie będą oceniane. Komunikat Jury będzie umieszczony na stronie internetowej MDK oraz przesłany do lokalnych mediów. Laureaci o wynikach konkursu nie będą informowani osobiście. Nagrody powinny być odbierane osobiście przez laureatów bądź ich rodziców, opiekunów. Nauczyciele, instruktorzy a także osoby trzecie mogą odebrać nagrody za pisemnym upoważnieniem rodziców. Nagrody nie odebrane na wernisażu konkursu oraz przez 21 dni po otwarciu wystawy stają się własnością organizatora.
Prace nadesłane na konkurs, nagrodzone i wyróżnione ekspozycją na wystawie stają się własnością organizatora - nie są odsyłane. Prace nie nagrodzone i wyróżnione można odebrać w terminie 30 dni od zakończenia wystawy. Po tym terminie prace nie będą zwracane. Odesłanie prac może nastąpić wyłącznie na życzenie autora, na koszt odbiorcy.

 

Koordynator: Magdalena Majer

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY