Profilaktyka! Niech rak nas unika.
Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

Patronat:

 • Prezydent Miasta Zamość – Andrzej Wnuk

Organizator:

 • Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Współorganizator:

 • Nu - Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość Sp. z o.o.
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
 • Rada Rodziców MDK, Rada Wychowanków MDK.

Cele konkursu:

 • budowanie świadomości onkologicznej poprzez promowanie i popularyzowanie wśrodowiskach szkolnych i lokalnych prozdrowotnego stylu życia;
 • zwrócenie uwagi na zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotne;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych takich jak nawyk zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, badań kontrolnych;
 • kształtowanie świadomości zagrożeń;
 • upowszechnienie wiedzy na temat powstawania chorób nowotworowych i ich przebiegu, a w szczególności leczenia onkologicznego;
 • kształtowanie wiedzy dotyczącej wpływu prozdrowotnego stylu życia na zapobieganie powstawania chorób oraz na przebieg leczenia;
 • upowszechnienie wiedzy na temat skuteczności leczenia onkologicznego;
 • kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży;
 • wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
 • promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów.

 Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych (od kl. IV do kl. VII), klas gimnazjalnych (od kl. II do kl. III) i szkół średnich, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

Tematyka konkursu:

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj.: budowanie świadomości onkologicznej poprzez promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych i lokalnych prozdrowotnego stylu życia.

Termin i adres nadsyłania prac:

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem: „Konkurs – Profilaktyka! Niech rak nas unika.” do 31.10.2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 84 638 44 46.

Zasady konkursu:

 • autor może nadesłać jedną pracę plastyczną - min format A3;
 • prace nie mogą być oprawione;
 • prace zbiorowe nie będą oceniane;
 • od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;
 • technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, batik, rękodzieło artystyczne;
 • każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty lew), wiek, kategorię oraz pieczątkę placówki;
 • dodatkowo w zamkniętej kopercie należy dostarczyć listę zbiorczą, na której znajdzie się: imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;
 • wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK; wybrane prace biorące udział w konkursie, wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej na terenie placówki.

  Kategorie:

 • I kategoria – uczniowie szkół podstawowych;
 • II kategoria - uczniowie klas gimnazjalnych i uczniowie szkół średnich;
 • III kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

  Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, nagrody specjalne oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2017r. w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość „Na Kamiennej” ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.

Wzór:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

 

…………………………………………………………………………………………………………
godło autora, imię i nazwisko autora

przez organizatorów konkursu „Profilaktyka! Niech rak nas unika.” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Profilaktyka! Niech rak nas unika.”

 

……………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

                    

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY