Piękny uśmiech, zdrowe zęby - konkurs plastyczny
Regulamin VII edycji Konkursu Plastycznego „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” – Zamość 2017

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22 – 400 Zamość

Współorganizator: Wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne sp. z o. o., ul. Kilińskiego 4, 22- 400 Zamość,  Rada Rodziców MDK

Cel konkursu:

-        kształtowanie i promowanie postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży;

-        promocja zdrowia oraz minimalizacja wpływu chorób jamy ustnej na ogólny stan osób szczególnie narażonych na czynniki ryzyka choroby;

-        kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu;

-        wdrażanie troski o poprawę stanu zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy (dbałość o zęby,   systematyczne wizyty u stomatologa);

-        minimalizacja wpływu chorób systemowych manifestujących się objawami w jamie ustnej na jednostkę i społeczeństwo poprzez rozwój wczesnej diagnostyki, zapobiegania

 i skutecznego leczenia chorób układowych;

-        rozwijanie uzdolnień plastycznych;

-         integracja z osobami niepełnosprawnymi;

-         rozwijanie zainteresowań wykraczających poza podstawowy program realizowany w   placówce wychowania pozaszkolnego;

Uczestnicy:

-        konkurs ma charakter otwarty;

-         mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież szkół, placówek, świetlic oraz warsztatów terapii z województwa lubelskiego;

Warunki konkursu:

-        autor może nadesłać/złożyć tylko jedną pracę plastyczną;

-         format pracy: najmniejszy A3 (format prac technik specjalnych np. batik oraz rękodzieła artystycznego - dowolny);

-         technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, pastel suchy i olejny, collage, haft;

 Prace będą oceniane w IV kategoriach:

  1. Przedszkola - kategoria I – do 6 lat
  1. Szkoły - kategoria I – do 6 lat, kategoria II – do 12 lat
  1. Ośrodki Kultury: kategoria I – do 6 lat, kategoria II – do 12 lat
  1. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze, osoby niepełnosprawne np. z warsztatów terapii zajęciowych bez limitu wieku

Termin nadsyłania/ złożenia prac: do dnia 14 stycznia 2017 r.

Uwagi końcowe:

-        konkurs jest bezpłatny;

-         prace nadesłane na konkurs, nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora;

-         organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach propagowania idei konkursu;

-         autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia;

-         prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane;

-         prac nie wolno rolować i składać - zabrania się oprawy prac oraz tworzenia prac plastycznych w materiałach sypkich, np. kasza itp.

-        nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu;

-         prace należy  podpisać drukowanymi literami na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła/placówka, nauczyciel/opiekun i przesyłać/złożyć z dopiskiem: „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” w sekretariacie organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20, tel. 84 638 44 46;

-        wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych MDK Zamość;

-         otwarcie wystawy odbędzie się w Galerii Sztuki Dziecka - Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

-        organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.

Koordynator konkursu: Wioletta Brzozowska

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów

 

…………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez organizatorów konkursu „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu.Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Piękny uśmiech zdrowe zęby”.

 

………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY