Pamięci Dzieci Zamojszczyzny - turniej szachowy.
Międzyszkolny Turniej Szachowy „Patriotyzm przez szachy” Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Turniej organizowany był w ramach obchodów jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

 Regulamin

 Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość

  2. Cele imprezy:

-        przybliżenie dzieciom i młodzieży wojennych losów dzieci z terenu Zamojszczyzny ;

-        patriotyczne wychowywanie dzieci i młodzieży przez szachy;

-        umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań;

-        wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

-        wyłonienie najlepszej zawodników  na drodze sportowej rywalizacji;

 3. Termin i miejsce rozgrywek:

       Turniej odbędzie się 6 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w  sali widowiskowej   Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.

  1. System rozgrywek i tempo gry:

Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem gry 10 minut dla zawodnika na rozegranie partii.  

  1. Warunki uczestnictwa:

W turnieju mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18 z Miasta Zamość.

Zgłoszenia należy kierować do dnia 03. 04. 2018 r. na adres MDK Zamość, ul. Kamienna  20, 22-400 Zamość, sekretariat tel. 84 638- 44- 46 lub na
e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl .

  1. Nagrody:

Pamiątkowe medale dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju.

7. Kategorie wiekowe:

-        kategoria I - uczniowie  kl. I – IV szkoły podstawowej;

-        kategoria II - uczniowie  kl. V - VII szkoły podstawowej;

-        kategoria III –  uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych;

 

  1. Postanowienia końcowe:

Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju.

O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor MDK – Pan Andrzej Szumowski.

Podczas turnieju obowiązują przepisy PZSzach.

Sędzia Główny: Andrzej Czochra – nauczyciel zajęć szachowych Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu.

Zapraszamy do udziału!

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

przez organizatorów turnieju szachowego z cyklu „Patriotyzm przez szachy” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją turnieju.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej turniejowi z cyklu „Patriotyzm przez szachy”.

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 3 kwietnia 2018 r.)

1.      Imię i nazwisko uczestnika:

2.      Data urodzenia uczestnika (kategoria):

3.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 Potwierdzam znajomość regulaminu Międzyszkolnego Turnieju Szachowego z cyklu „Patriotyzm przez szachy”.

  Data, podpis opiekuna, nauczyciela:  

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY