Otwarty Turniej Szachowy
Regulamin Indywidualnego Otwartego Turnieju Szachowego rozgrywanego w ramach X projektu profilaktycznego „Przemocy mówię NIE” - Zamość 2018

 Program działań profilaktycznych „Przemocy mówię NIE”- Zamość 2018 organizowany jest w ramach jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Kamienna 20

22 – 400 Zamość

 Termin i miejsce rozgrywek:

Turniej odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 16.30 w sali widowiskowej MDK w Zamościu.

 System rozgrywek i tempo gry:

Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry 5 min dla zawodnika na rozegranie partii.

 Cele turnieju:

 • Realizacja  przez dzieci i młodzież hasła: „Przemocy mówię NIE”;
 • Zwrócenie uwagi na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas;
 • Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży Miasta Zamościa;
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań;
 • Wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;
 • Wyłonienie najlepszej zawodników  na drodze sportowej rywalizacji;

 Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Zamość, którzy zostaną  zgłoszeni do udziału w zawodach do dnia 06.04.2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im.  Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638-44-46 (sekretariat). Uwaga! zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Kategorie wiekowe:

 1. Kategoria -  uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
 2. Kategoria -  uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej;
 3. Kategoria -  uczniowie klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych;

Program zawodów:

godz. 16.20 -  potwierdzenie przez zawodnika udziału w zawodach,

godz. 16.30 -  uroczyste otwarcie turnieju przez Dyrektora MDK Andrzeja Szumowskiego,

godz. 16.35 -  I runda zawodów,

godz. 18.00 -  zakończenie turnieju.

Nagrody:

 • I, I, III miejsce w poszczególnych kategoriach – pamiątkowe medale i puchary ufundowane przez Dyrektora MDK oraz dyplomy;
 • pozostali zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w turnieju;

Postanowienia końcowe:

 

 • W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach;
 • Koszty organizacyjne związane z turniejem pokrywa organizator;
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu;

 Zapraszamy młodych szachistów do udziału w turnieju!

 

     

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – w tym wizerunku

………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

przez organizatorów turnieju szachowego „Przemocy mówię NIE” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją turnieju.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej turniejowi „Przemocy mówię NIE”.

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

                                                                                                     

 

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 6 kwietnia 2018 r.)

1.      Imię i nazwisko uczestnika:

 

2.      Data urodzenia uczestnika:

 

3.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 

 

 Potwierdzam znajomość regulaminu Indywidualnego Otwartego Turnieju Szachowego

w ramach projektu realizowanego przez MDK Zamość „Przemocy mówię NIE”

 

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY