Moja wiara, moja miłość - Zamość 2017
Konkurs Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” - Zamość 2017

Regulamin

Patronat: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - J.E. Ks. Bp Marian Rojek

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, Rada Rodziców MDK, Rada Wychowanków MDK

Cele konkursu: przybliżenie znaczenia wartości chrześcijańskich w życiu młodych ludzi; profilaktyka przeciwko agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu; edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych; umożliwienie młodym ludziom prezentacji swoich utworów na scenie; promocja młodych wykonawców; rozwój kultury muzyczno – religijnej wśród dzieci i młodzieży; sprzyjanie twórczej wymianie doświadczeń artystycznych; integracja środowiska wykonawców, nauczycieli, instruktorów i opiekunów; motywacja do poszukiwań repertuaru.

Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej. Zgłoszenia dokonuje wyłącznie szkoła lub placówka.

Kategorie wiekowe: I kategoria: szkoła podstawowa kl. I – III; II kategoria: szkoła podstawowa kl. IV – VI; III kategoria: szkoła podstawowa kl. VII - VIII i gimnazjum;
IV kategoria: szkoły ponadpodstawowe.

Termin i miejsce : 25 października 2017 r. o godz. 09.00 , sala konferencyjna MDK Zamość, ul. Kamienna 20  Rejestracja uczestników i próby w salach od godz. 08.30.

Termin zgłoszenia: Prosimy o przesłanie kart zgłoszeń do dnia 18 października 2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638 44 46, e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl

Każdy z podmiotów wykonawczych przygotowuje jeden utwór o tematyce religijnej. Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne, muzykalność, aranżację, dobór repertuaru
i ogólny wyraz artystyczny. Uwaga: placówka może zgłosić nie więcej niż trzy podmioty wykonawcze w każdej z kategorii.

Nagrody: Tytuły Laureatów, Wyróżnienia, Nagrody Specjalne

Uwagi końcowe: organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument klawiszowy Yamaha PSR-S900, pianino. Istnieje możliwość odtworzenia utworów z mp3 i pendrive. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów można dostarczyć w dniu konkursu. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor MDK Zamość.

Koordynator konkursu: Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel MDK Zamość, tel.697 699 466

  

Karta zgłoszenia

Konkurs Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” - Zamość 2017

 (należy przesłać do 18 października 2017 r.)

1.      Imię i nazwisko solisty/ nazwa zespołu / kategoria:

2.      Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora (opiekuna), telefon:

3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

 

4.      Tytuł utworu (kompozytor, autor tekstu): 

 

5.      Rodzaj akompaniamentu, liczba uczestników i potrzeby techniczne:

  

Potwierdzam znajomość regulaminu

 Data, podpis nauczyciela/opiekuna

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez organizatora  Konkursu Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych w celu publikacji pokonkursowej.

 

 …………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY