Krzyże i kapliczki Lubelszczyzny - 2014
Regulamin Diecezjalnego Konkursu Fotograficzno – Plastycznego

Regulamin Diecezjalnego Konkursu Fotograficzno – Plastycznego ,,Krzyże i kapliczki Lubelszczyzny”

 

Patronat:

Ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej – Jego Ekscelencja Ks. Bp Marian Rojek

 

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. 

 

Cel konkursu:

·      Pobudzenie młodych ludzi do refleksji na temat kultury chrześcijańskiej i dziedzictwa narodowego.

·      Poznanie historii krzyży i kapliczek znajdujących się na terenie Lubelszczyzny.

·      Rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości artystycznej i umiejętności obserwacji otoczenia.

·      Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i fotograficznej.

·      Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń. Promocja uzdolnionych młodych autorów.

·      Realizacja projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej MDK Zamość „Miejsce Odkrywania Talentów”.

 

Uczestnicy:

·      Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z diecezji zamojsko – lubaczowskiej.

 

Warunki konkursu:

·      Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji. Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu.

·      Autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A3, oraz do 5 zdjęć czarno – białych lub barwnych o formacie minimum A4.

·      Prace nie mogą być oprawione.

·      Od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników.

·      Technika dowolna – np. fotografia, malarstwo, rysunek, grafika.

·      Każdą nadesłaną pracę lub fotogram należy na odwrocie czytelnie podpisać podając: imię i nazwisko, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę.

·      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK.

 

Kategorie wiekowe:

               I.            do 12 lat,

             II.            powyżej 12 lat,

 

Termin i adres nadsyłania prac:

·      Prace w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dostarczenie przesyłki należy przesyłać z dopiskiem: „Krzyże i kapliczki Lubelszczyzny” do 20 października 2014 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20.  

 

Termin ogłoszenia wyników: 21 października 2014 r.

 

Uwagi końcowe:

·      Konkurs jest bezpłatny.

·      Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej
z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne, ufundowane przez organizatora. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wystawy pokonkursowej.

·      Prace oraz zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach promocji idei konkursu.

·      Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia wynikające z winy poczty lub nadawcy.

·      Prace nie nagrodzone po zakończeniu konkursu i wystawy pokonkursowej można będzie odebrać u organizatora do końca listopada 2014 r.

·      Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.

·      Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

 

Koordynator konkursu: Ewa Krupa

 

Zapraszamy serdecznie.


 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………………….................
Imię i nazwisko uczestnika

przez organizatorów konkursu „Krzyże i kapliczki Lubelszczyzny””.

Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej kapliczkom i krzyżom.

 

 ........................................................  
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY