Konkurs Scenicznej Interpretacji Tekstu - MDK Zamość 2018
Regulamin I Powiatowego Konkursu Scenicznej Interpretacji Tekstu - MDK Zamość 2018 pt.: ,,Wyrzuć papier!”

Organizator:

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Cele konkursu:

·         Przybliżenie młodzieży twórczości  wartościowych autorów piszących w języku polskim

·         Kształtowanie postrzegania wartości słowa pisanego.

·         Kształtowanie kultury żywego słowa i doskonalenie warsztatu mowy ciała.

Zasady uczestnictwa:

·         W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół oraz wychowankowie kół recytatorskich lub teatralnych z powiatu zamojskiego, jak również niezależni kandydaci.

·         Każda interpretowany z pamięci tekst powinien pochodzić z repertuaru klasyki polskiej pisanej polszczyzną (może być gwarą) - od okresu renesansu do dwudziestolecia międzywojennego. Należy pamiętać, że zarówno interpretacja sceniczna poezji, dramatu oraz prozy pociąga za sobą odpowiednie – odmienne – konsekwencje. Prosimy zatem o dobór odpowiadający możliwościom kandydatów.

·         Dopuszczalna jest możliwość dialogu – scenki dwuosobowej.

·         Stawiamy sobie za cel promowanie wartościowej, ponadczasowej literatury, dlatego prosimy o nieprezentowanie tekstów ze współczesnej literatury popularnej.

Kategorie wiekowe:

·    I kategoria – uczniowie klasy 6 - 8 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych do 15 roku życia.

·    II kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych do 19 roku życia.

Termin:

·                Konkurs odbędzie się 15 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Młodzieżowego   Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20

Kryteria oceny  i nagrody:

·         Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatorów.  Brane pod uwagę będą następujące zagadnienia: wybór repertuaru, interpretacja tekstu, zrozumienie sensu logicznego wypowiadanych kwestii oraz zachowań, kultura słowa mówionego, ogólny wyraz artystyczny.

·    Laureaci  otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów.

·         Treść wystawiona na konkursie może być kolażem wielu różnych tekstów, z różnych wierszy i dramatów różnych autorów polskich. 

Uwagi końcowe:

·         Czas wykonywania scenki konkursowej nie może przekraczać 10 minut.

·    Zgłoszenia do konkursu powiatowego prosimy nadsyłać do dnia 28 lutego 2018 roku na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:  mdkzamosc@poczta.onet.pl .

·    Uczestnicy: nauczyciele, instruktorzy oraz wychowankowie pokrywają koszty podróży oraz wyżywienia.

Zapraszamy serdecznie.

 

Karta zgłoszenia - I Powiatowego Konkursu Scenicznej Interpretacji Tekstu - MDK Zamość 2018 pt.: ,,Wyrzuć papier!” - wzór

1.      Nazwa wykonawcy / kategoria:

 

2.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

  

4.      Tytuły i autor utworu:

  

Potwierdzam znajomość regulaminu.

Data, podpis opiekuna, nauczyciela.

Data, pieczęć placówki i podpis dyrektora.

 

........................................................................................................................... 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów . Wzór:

 


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

 

…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko autora,  wiek, kategorię

przez organizatorów konkursu zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej  I Powiatowemu Konkursowi Scenicznej Interpretacji Tekstu - MDK Zamość 2018 pt.: ,,Wyrzuć papier!”.

 

……………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY