Wojewódzki Konkurs Plastyczny - Przemocy mówię NIE.
Regulamin IX Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Przemocy mówię NIE - Zamość 2017”

Patronat: Prezydent Miasta Zamość- Pan Andrzej Wnuk,  Komendant Miejski Policji w Zamościu -  mł. insp. Wiesław Pawluk oraz Komendant Straży Miejskiej w Zamościu – Pan Marian Puszka

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Patronat medialny: Kronika Tygodnia, Gazeta Zamojska, Nowy Kurier Zamojski, portal internetowy www.ezamosc.pl, www.roztocze.net, www.zyciezamoscia.pl,  Portal Zamojski, Telewizja Kablowa Zamość Video - Kadr, Gazeta Miasta w Zamościu, Katolickie Radio Zamość, Gazeta Akademicka „Skafander”;

 Cel konkursu:

·         Plastyczna realizacja przez dzieci i młodzież hasła: „Przemocy mówię NIE”.

·          Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także literaturze, telewizji oraz grach multimedialnych).

·         Skierowanie działań na sztukę i kulturę, czyli wskazanie alternatywnej formuły kumulowania energii i dziecięcego potencjału na działaniach artystycznych i twórczych, zamiast destrukcyjnych i patologicznych.

·         Wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

·         Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży. Promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość.

·         Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych.

·         Promocja szczególnie uzdolnionych autorów.

·         Promocja MDK jako placówki zajmującej się animacją kultury.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych,
a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami  z województwa lubelskiego.

Warunki konkursu:

·        Technika dowolna – malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa.

·         Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła „Przemocy mówię NIE”.

·         Uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. Format pracy: maksymalnie 50×70 cm.

·         Każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty lew) oraz pieczątkę placówki, a także dodatkowo na oddzielnej liście zbiorczej imię i nazwisko autora, wiek, kategorię, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy.

·         Dla szkół i placówek obowiązuje lista zbiorowa uczestników, przesłana w zamkniętej kopercie.

Kategorie wiekowe:

·         Kategoria I -  uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-6);

·         Kategoria II - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;  

·         Kategoria III - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami;

Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 25 marca 2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20 z dopiskiem – IX Konkurs Plastyczny „Przemocy mówię NIE”.

Nagrody:

Przewidziano nagrody indywidualne w każdej kategorii, które będą wręczane na uroczystym otwarciu wystawy pokonkursowej. Lista nagrodzonych osób wraz
z zaproszeniem na otwarcie wystawy zostanie opublikowana do dnia 28.03.2017 r. na stronie internetowej organizatora.

Uwagi końcowe:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne  wręczone na wystawie pokonkursowej. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe 
z winy poczty lub nadawcy. Prace zbiorowe, zrolowane, nieprawidłowo opisane i oprawione nie będą oceniane. Laureaci o wynikach konkursu nie będą informowani osobiście. Nagrody powinny być odbierane osobiście przez laureatów bądź ich rodziców, opiekunów. Prace nadesłane na konkurs, nagrodzone i wyróżnione ekspozycją na wystawie stają się własnością organizatora. Nie są odsyłane. Prace nie nagrodzone i wyróżnione można odebrać w terminie 30 dni od zakończenia wystawy. Po tym terminie prace nie będą zwracane. Odesłanie prac może nastąpić wyłącznie na życzenie autora, na koszt odbiorcy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi dnia 5 kwietnia 2017 r. o godz. 13:30  w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej”, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.

Koordynator konkursu: Magdalena Majer – nauczyciel MDK.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów - wzór


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

przez organizatorów konkursu „Przemocy mówię NIE” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Przemocy mówię NIE”.

 

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY