Konkurs Plastyczny „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” – Zamość 2018
Regulamin VIII edycji Konkursu Plastycznego „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” – Zamość 2018

Organizator:

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22 – 400 Zamość.

Współorganizator:

-        Wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne sp. z o. o. ul. Kilińskiego 4, 22- 400 Zamość

-        Rada Rodziców MDK

Cel konkursu:

-        kształtowanie i promowanie postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży;

-         promocja zdrowia oraz minimalizacja wpływu chorób jamy ustnej na ogólny stan osób szczególnie narażonych na czynniki ryzyka choroby;

-        kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu;

-        wdrażanie troski o poprawę stanu zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy (dbałość
o zęby, systematyczne wizyty u stomatologa);

-         minimalizacja wpływu chorób systemowych manifestujących się objawami w jamie ustnej na jednostkę i społeczeństwo poprzez rozwój wczesnej diagnostyki, zapobiegania
i skutecznego leczenia chorób układowych;

-        rozwijanie uzdolnień plastycznych;

-        integracja z osobami niepełnosprawnymi;

-        rozwijanie zainteresowań wykraczających poza podstawowy program realizowany
w  placówce wychowania pozaszkolnego.

Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież przedszkoli, szkół i placówek, świetlic, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami oraz z województwa lubelskiego.

Warunki konkursu:

Autor może nadesłać/złożyć tylko jedną pracę plastyczną. Format pracy: najmniejszy A3(format prac technik specjalnych np. batik oraz rękodzieła artystycznego - dowolny). Technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, pastel suchy i olejny, collage, haft.

Prace będą oceniane w IV kategoriach :

-        I kategoria – przedszkola;

-        II kategoria - uczniowie szkół podstawowych kl. I - IV;

-        III kategoria- uczniowie szkół podstawowych kl. V - VII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

-        IV kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych środków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami (bez limitu wiekowego);

Termin nadsyłania/ złożenia prac: do dnia 28 lutego 2018 r.

Uwagi końcowe:

-        konkurs jest bezpłatny;

-         prace nadesłane na konkurs, nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora;

-         organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach propagowania idei konkursu;

-         prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane;

-         prac nie wolno rolować, składać;

-         zabrania się oprawy prac oraz tworzenia prac plastycznych w materiałach sypkich, np. kasza itp.;

-        nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu;

-        każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając: imię i nazwisko autora,  wiek, kategorię oraz pieczątkę placówki;

-        wybrane prace biorące udział w konkursie, wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej na terenie placówki.

-        prace należy przesyłać/złożyć z dopiskiem: „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” w sekretariacie organizatora konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego,
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 84 638 4446;

-        wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych MDK Zamość;

-        otwarcie wystawy odbędzie się w Galerii Sztuki Dziecka - Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

 

 

Wzór:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

 

…………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko autora,  wiek, kategorię

przez organizatorów konkursu „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Piękny uśmiech, zdrowe zęby”.

 

……………………………………………………..
podpis rodzica/opiekuna prawnegoKALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY