Konkurs Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość”
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego zaprasza do udziału w Konkursie Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość”, organizowanym w ramach 18 Dni Kultury Chrześcijańskiej – MDK Zamość 2018.

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Patronat: Ordynariusz Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej - J.E. Ks. Bp Marian Rojek

Patronat medialny: Katolickie Radio Zamość

Cele konkursu:  rozwój kultury muzyczno – religijnej wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu; edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych; umożliwienie młodym ludziom prezentacji swoich utworów na scenie; promocja młodych wykonawców; profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży; sprzyjanie twórczej wymianie doświadczeń artystycznych; integracja środowiska wykonawców, nauczycieli, instruktorów i opiekunów; motywacja do poszukiwań repertuaru.

Uczestnicy – konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów ze szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury diecezji zamojsko – lubaczowskiej.

Kategorie wiekowe - soliści: I kategoria: rok urodzenia 2008 - 2011; II kategoria: 
rok urodzenia 2004 – 2007; III kategoria: rok urodzenia 1999 – 2003

Kategorie wiekowe - zespoły: I kategoria: rok urodzenia 2004 – 2011; II kategoria: 
rok urodzenia 1999 - 2003

Termin i miejsce konkursu:  24 października 2018 r. godz. 09.00, sala konferencyjna MDK Zamość.

Termin zgłoszenia: prosimy o przesłanie zgłoszeń do dnia 19 października 2018 r. na 
e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl lub na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. 
K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638 44 46. 
Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.

Repertuar: każdy z podmiotów wykonawczych wykonuje jeden utwór o tematyce religijnej.

UWAGA: jedna szkoła, placówka, dom kultury może zgłosić nie więcej niż jednego solistę/solistkę w każdej kategorii wiekowej i jeden zespół w każdej kategorii wiekowej.

Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne, muzykalność, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny, aranżację.

Nagrody: I II III miejsce w poszczególnych kategoriach. Przewidziane są również Wyróżnienia i Nagrody Specjalne.

Uwagi końcowe. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument klawiszowy Yamaha PSR-S900, pianino. Istnieje możliwość odtworzenia utworów z pendrive. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor MDK Zamość.

Koordynator konkursu: Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel MDK Zamość, tel.697 699 466

18 Dni Kultury Chrześcijańskiej – MDK Zamość 2018

Konkurs Piosenki Religijnej „Moja wiara, moja miłość” – 24.10.2018 r.

Karta zgłoszenia

(należy przesłać do 19 października 2018 r.)

1.      Imię i nazwisko solisty/ nazwa zespołu / kategoria wiekowa:

2.      Imię i nazwisko nauczyciela, instruktora (opiekuna), telefon:

3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

4.      Tytuł utworu (kompozytor, autor tekstu):

5.      Rodzaj akompaniamentu, liczba uczestników i potrzeby techniczne:

Potwierdzam znajomość regulaminu.

Data, podpis nauczyciela/opiekuna

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia 
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach 
i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta 
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

…………………………………………...

(data, podpis)

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, 
w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana 
w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego 
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, 
a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY