„Kocie sprawy” Zamość 2018
Regulamin IX Wojewódzkiego Konkurs Fotograficznego i Plastycznego „Kocie sprawy” - Zamość 2018

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator: Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA, Zarząd Osiedla Kilińskiego w Zamościu,  Rada Rodziców oraz Rada Wychowanków MDK Zamość

Cele konkursu:

-     podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka;

-     kształtowanie przyjaźni do zwierząt; zwrócenie uwagi na sprawy związane z opieką nad zwierzętami;

-     poznanie zachowań i ras kotów ;

-     prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i fotograficznej; promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość;

-     konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń;

-     nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem wychowawczym dzieci i młodzieży; podjęcie działań włączających uczniów niepełnosprawnych;

-     kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży; wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

-     promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów.

Uczestnicy:

Przedszkola, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Tematyka konkursu:

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. powinny obrazować kocie zwyczaje. Prace będące tylko ładnym portretem kota zostaną odrzucone. 

Termin i adres nadsyłania prac: 

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs - Kocie sprawy” do 23 marca 2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego,
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 084 638 44 46.

Zasady konkursu:

-     autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu nie mniejszego niż A-3 oraz do 5 zdjęć czarno- białych lub barwnych o formacie minimum A4;

-     prace nie mogą być oprawione;

-     od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;

-     technika dowolna – np.; fotografia, malarstwo, rysunek, grafika, batik;

-     każdą nadesłaną pracę lub fotogram należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty Lew) oraz pieczątkę placówki, a także dodatkowo na oddzielnej liście zbiorczej imię i nazwisko autora, wiek, kategorię, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;

-     wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;

Kategorie:

Plastyczna:

 I kategoria - przedszkola (5- 6 lat)

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych - klasy 1- 3

III kategoria - uczniowie szkół podstawowych - klasy 4-7

IV kategoria - uczniowie gimnazjów i szkół ponadpodstawowych

V kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami (bez limitu wiekowego);

Fotograficzna:

I kategoria - dzieci do lat 12

II kategoria - młodzież powyżej lat 12

III kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami (bez limitu wiekowego);

Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne  wręczone na wystawie pokonkursowej. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac
 z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe
z winy poczty lub nadawcy. Zdjęcia nie nagrodzone po zakończeniu konkursu i wystawy pokonkursowej można będzie odebrać u organizatora do końca kwietnia 2018 roku. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

…………………………………………………………………………
godło autora: imię i nazwisko

przez organizatorów konkursu „Kocie sprawy” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Kocie sprawy”.

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY