IX Miejski Przegląd Taneczny „Inscenizacje – Zamość 2018”
Regulamin

 „Przegląd Taneczny Inscenizacje - Zamość 2018 organizowany jest w ramach jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

Organizator:

 

  •  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator: 

  • Rada Rodziców MDK w Zamościu,

Cele przeglądu:

-        popularyzacja tańca wśród dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych;

-        wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi;

-        prezentowanie zespołów tanecznych, ich umiejętności i poziomu artystycznego;

-        współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami tanecznych zespołów szkolnych i pozaszkolnych;

Termin i miejsce przeglądu:
16 maja 2018 r. godz. 10.00 – sala widowiskowa Klubu Batalionowego w Zamościu,
 ul. Piłsudskiego 36.

Uczestnictwo:
Przegląd adresowany jest do dzieci przedszkoli i szkół podstawowych, placówek oświatowo- wychowawczych z terenu Miasta Zamość.

Kategorie:
I kategoria – przedszkola,
II kategoria - szkoła podstawowa:  kl. I – III

Zasady uczestnictwa:

-        przysłanie pisemnego zgłoszenia wg załączonego wzoru w terminie do 27 kwietnia 2018 r. na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość lub na adres na e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl

-        obowiązuje oddzielne zgłoszenie dla każdego zespołu;

-        każdy zespół prezentuje jedną inscenizację taneczną, nie dłuższą niż 4 min.

Zasady oceniania:

-        jury będzie oceniać: rytm, technikę tańca, choreografię, wyraz artystyczny, dobór repertuaru muzycznego oraz stroje tancerzy;

-        organizator zapewnia: kompetentne jury, dyplomy i drobne upominki dla zespołów biorących udział w przeglądzie, podziękowanie dla nauczycieli, sprzęt nagłaśniający.

Uwagi końcowe:

-        uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej;

-        w przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator poinformuje o terminie wstępnych eliminacji do Przeglądu;

-        w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje: dyrektor MDK – oraz koordynator przeglądu w porozumieniu z przewodniczącym Jury;

-         bliższych informacji udziela: sekretariat MDK Zamość tel. 84 638-44-46;

 


Uwaga: Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i godziny przeglądu. 


Karta zgłoszenia

IX Miejskiego Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje – Zamość 2018”Nazwa zespołu:


Tytuł inscenizacji tanecznej:

 

Tytuły utworów, (kompozytor, autor tekstu):


Kategoria :


Imię i nazwisko nauczyciela, kontakt telefoniczny:


Nazwa i adres instytucji delegującej:

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – w tym wizerunku

…………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez organizatorów Przeglądu Tanecznego „Inscenizacje” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej Przeglądowi Tanecznemu „Inscenizacje”.

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY