Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego – Zamość 2019
Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego poświęconemu Patronowi MDK zatytułowanego "Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego"

Regulamin  IV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

„Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego – Zamość 2019

 

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.

Współorganizator: Rada Rodziców MDK Zamość.

Cele konkursu:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci

i młodzieży.

2. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do czytania i poznawania najpiękniejszych bajek, wierszy i utworów Kornela Makuszyńskiego:

-        uczczenie pamięci Kornela Makuszyńskiego,

-         pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat twórczości Kornela Makuszyńskiego,

-         rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci,

-        rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką,

-        umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców,

-        promocja MDK w środowisku lokalnym,

-        promocja Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość,

-        odkrywanie i promocja młodych talentów.

 

Uczestnicy:

Wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych,  placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

 

Zasady uczestnictwa:

-        wykonanie prac w formacie nie mniejszym niż A-3, nie większym niż 100 x70
w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa) collage, aplikacja, batik, ilustrującej wybrany utwór Kornela Makuszyńskiego;

-        nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnem, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.;

-        prace nie mogą być oprawione;

-        prace zbiorowe nie będą oceniane;

-        od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;

-        każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać, podając ze względu na    ochronę danych osobowych wyłącznie: godło, kategorię oraz pieczątkę placówki;

-        dodatkowo w zamkniętej kopercie należy dostarczyć listę zbiorczą, na której znajdzie się: imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategoria, tytuł utworu, który zainspirował autora pracy , imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy oraz podpisane przez rodziców/opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych;

-        zgłoszenia prac na konkurs może dokonać wyłącznie szkoła lub placówka. Zgłoszenia indywidualne nie będą oceniane;

-        wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;

Termin nadsyłania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 08.11.2019 r. (decyduje termin wpływu prac) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20 z dopiskiem –  Inspiracje 2019.

 Kategorie :

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I - przedszkola

Kategoria II  - klasy I – III szkoły podstawowej

Kategoria III  - klasy IV – VIII szkoły podstawowej

Kategoria IV - szkoły ponadpodstawowe

Kategoria V - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami

 Uwagi końcowe:

 Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia prac wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

O uroczystym podsumowaniu konkursu w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej”  ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 Regulamin i karta zgłoszenia dostępne w zakładce "Kalendarz Imprez"

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY