Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego – Zamość 2016
Regulamin III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego – Zamość 2016”

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.

Współorganizator: Rada Rodziców MDK Zamość, Rada Wychowanków MDK.

Cele konkursu:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci

i młodzieży.

2. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do czytania i poznawania najpiękniejszych bajek, wierszy i utworów Kornela Makuszyńskiego:

-        uczczenie pamięci Kornela Makuszyńskiego,

-         pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat twórczości Kornela Makuszyńskiego,

-         rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci,

-        rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką,

-        umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców,

-        promocja MDK w środowisku lokalnym,

-        promocja Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość,

-        odkrywanie i promocja młodych talentów.

Uczestnicy:

Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,  placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Zasady uczestnictwa:

-         wykonanie prac w formacie nie mniejszym niż A-4 w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa) collage , aplikacja ,batik, ilustrującej wybrany utwór K. Makuszyńskiego;

-        nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnem, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.;

-        prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, tytuł utworu, który zainspirował autora pracy, nazwa i adres szkoły, placówki;

-        szkoły i placówki przedstawiają obowiązkowo listy zbiorowe;

-         prace nadesłane indywidualnie nie będą brały udziału w konkursie;

-        autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 Termin nadsyłania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 08.11.2016 r.

(decyduje termin wpływu prac) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury
im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20 z dopiskiem –  Inspiracje 2016.

Kategorie :

Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I - przedszkola , uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną

Kategoria II  - klasy I – III szkoły podstawowej

Kategoria III  - klasy IV – VI szkoły podstawowej

Kategoria IV - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Uwagi końcowe:

-        nagrody powinny być odbierane osobiście przez laureatów bądź ich rodziców, opiekunów. Nauczyciele, instruktorzy a także osoby trzecie mogą odebrać nagrody za pisemnym upoważnieniem rodziców. Nagrody nie odebrane na wernisażu konkursu oraz przez 21 dni po otwarciu wystawy stają się własnością organizatora;

-        komisja przyzna nagrody w każdej grupie wiekowej;

-        prace zwinięte w rulon oraz zbiorowego autorstwa nie będą brane pod uwagę;

-        prace pozostają do dyspozycji organizatorów;

-        wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http://www.mdk.zam.pl/ ;

-        uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 23 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” ul. Kamienna.

Koordynator konkursu: Magdalena Cieplechowicz - Buczak

Zapraszamy do udziały w konkursie

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez organizatorów konkursu „Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego”

 

podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY