II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Nasza biało – czerwona”
Regulamin

Konkurs organizowany w ramach 187 rocznicy ustanowienia barw narodowych i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ramach obchodów jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku.

Patronat:

 Prezydent Miasta Zamość - Pan Andrzej Wnuk.

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator:

·         Rada Rodziców MDK

·         Polskie Towarzystwo Weksylologiczne

·         Pogotowie Flagowe

Cele konkursu:

-        popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli państwowych: herbu, hymnu oraz flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, weksylium, które jest najpopularniejszym symbolem państwowym;

-        wspólne świętowanie w środowisku lokalnym rocznic świąt państwowych;

-        uczczenie obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej;

-        wskazanie zasad dobrej praktyki używania symboli narodowych;

-        popularyzacja znaczenia heraldycznego barw polskiej flagi;

-        patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży;

-        prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej;

-        promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość;

-        nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem wychowawczym dzieci i młodzieży;

-        podjęcie działań włączających uczniów niepełnosprawnych;

-        kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży;

-        wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

-        promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów;

Uczestnicy:

Wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci
z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Tematyka konkursu:

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli państwowych: herbu, hymnu oraz flagi w różnych sytuacjach np.: podczas świętowania uroczystości państwowych, wydarzeń sportowych, manifestacji patriotycznych itp.

Termin i adres nadsyłania prac:

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem: „Konkurs – Nasza biało- czerwona” do 20 kwietnia 2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 084 638 44 46.

Zasady konkursu:

-        autor może nadesłać jedną pracę plastyczną- format dowolny;

-        prace nie mogą być oprawione;

-        prace zbiorowe nie będą oceniane;

-        od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;

-        technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, batik, rękodzieło artystyczne;

-       prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana, nazwa, adres szkoły oraz telefon placówki (pieczątka).

·         dla szkół i placówek obowiązuje lista zbiorowa uczestników;

-        wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;

Kategorie:

I kategoria – przedszkola;

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych;

III kategoria - uczniowie klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych;

IV kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami;

Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka – w tym wizerunku

………………………………………………………………………………………
 imię i nazwisko autora

przez organizatorów konkursu „Nasza biało - czerwona” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Nasza biało - czerwona”.

 

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY