Igiełka - Zamość 2017. Regulamin konkursu.
17 Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Igiełka” - Zamość 2017. Regulamin.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator: Rada Rodziców MDK Zamość.

Cele konkursu:

  • Realizacja projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Miejsce Odkrywania Talentów”.
  • Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań rękodziełem artystycznym.
  • Popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży.
  • Promowanie i rozwój Młodych Talentów i wymiana doświadczeń nauczycieli.
  • Prezentacja dorobku twórczego uczniów.
  • Aktywizowanie środowisk szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego.

Uczestnictwo:

Konkurs adresowany jest do uczniów i wychowanków placówek oświatowych, świetlic, warsztatów, ośrodków, burs, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych do 21 roku życia.

Tematyka:

Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w interpretacji tematu. Uczestnicy nadsyłają prace rękodzieła wykonane dowolną techniką haftu. Prace muszą być oprawione w passe-partout  (maksymalny format 70x100), opatrzone kartą zgłoszenia (imię i nazwisko, wiek autora, klasa, szkoła – placówka, tytuł pracy, technika oraz imię i nazwisko nauczyciela).

Kategorie:

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  •  I - uczniowie szkół podstawowych do lat 12

·         II - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do lat 21

Termin nadsyłania prac: do dnia 30. 04. 2017 na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20

Nagrody:

Autorom najciekawszych prac i nauczycielom przyznane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe, które będą wręczone na uroczystym otwarciu wystawy.

Uroczyste otwarcie wystawy w maju 2017r w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość „Na Kamiennej”.

Uwagi końcowe:

Prace nie mogą być oprawione w ramy ze szkłem. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace mogą być odebrane w MDK po zakończeniu wystawy lub odesłane pocztą na koszt uczestnika. O sposobie odbioru prac należy poinformować organizatora na karcie zgłoszenia w konkursie.

Termin odbioru prac upływa z dniem 31 maja 2017, po tym terminie organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace.

Prace, które nie spełniają wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie MDK w Zamościu: tel. 846 384 446.

Serdecznie zapraszamy.

 

Karta zgłoszenia - wzór

17 Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego „Igiełka” - Zamość 2017

1.            Imię i nazwisko autora:

2.            Wiek autora, klasa,

3.            Kategoria:

4.            Tytuł pracy, technika:

5.            Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

6.            Nazwa i adres szkoły, placówki:

   Potwierdzam znajomość regulaminu

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela: ......................................................................

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

imię i nazwisko uczestnika: ....................................................................................

przez organizatora  17 Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego „Igiełka” - Zamość 2017, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów plastycznych, fotograficznych, filmowych i dźwiękowych w celu publikacji pokonkursowej.

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY