Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek”- eliminacje online
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza solistów z województwa lubelskiego na eliminacje online do X Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek”- Zamość 2020. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej regulaminem imprezy. Czekamy na zgłoszenia.

Regulamin

X Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

„Koziołek” - Zamość 2020


Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu,
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638 44 46.

Cele festiwalu: prezentacja dorobku artystycznego solistów; wymiana pomysłów i  doświadczeń wśród wykonawców i opiekunów; promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej; inspiracja do poszukiwania repertuaru.

Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla solistów, dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego. Repertuar festiwalu jest dowolny - każdy uczestnik przygotowuje jedną piosenkę.

Kategorie wiekowe:

Ø  I kategoria - przedszkola

Ø  II kategoria - szkoła podstawowa kl. I - III

Ø  III kategoria - szkoła podstawowa kl. IV - VIII

Ø  IV kategoria - szkoły ponadpodstawowe

Eliminacje:

Ø  osoby zainteresowane udziałem w festiwalu przesyłają do dnia 22 maja 2020 r. wypełnioną kartę zgłoszenia oraz nagranie piosenki w formacie MP3 na adres mdkzamosc@poczta.onet.pl;

Ø  piosenka może być wykonana również a’capella i nagrana najprostszym sposobem np. telefonem;

Ø  powołane przez organizatora Jury, po przesłuchaniu nadesłanych nagrań, wyłoni finalistów festiwalu;

Ø  lista zakwalifikowanych osób opublikowana zostanie na stronie www.mdk.zamosc.pl do dnia 5 czerwca 2020 r.

Nagrody: festiwal ma charakter konkursu. Jury w finale konkursu przyzna Złotego, Srebrnego i Brązowego „Koziołka” w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Uwagi końcowe:

Ø  termin finału konkursu będzie podany do wiadomości w późniejszym czasie;

Ø  uczestnik zakwalifikowany do finału ma obowiązek wziąć w nim udział;

Ø  nie ma możliwości zmiany repertuaru;

Ø  organizator nie zwraca nadesłanych materiałów;

Ø  sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor MDK Zamość;

Ø  wszelkich informacji dotyczących festiwalu udziela sekretariat placówki tel. 84 638 44 46 lub nauczyciel Paweł Kołodziejczyk tel. 697 699 466

 

X Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Koziołek” –Zamość 2020

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 22 maja 2020 r.)

1.      Imię i nazwisko solisty / kategoria:

 

2.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 

3.      Nazwa instytucji delegującej:

 

4.      Tytuł piosenki (autor tekstu i muzyki):

 

5.      Rodzaj akompaniamentu i potrzeby techniczne:

 

imię i nazwisko rodzica, opiekuna, nauczyciela:

 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka,…………………………………………………………………..  w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis)

 

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Palus, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY