Diecezjalny Konkurs Fotograficzno – Plastyczny ,,Madonny”
Regulamin III Diecezjalnego Konkursu Fotograficzno – Plastycznego ,,Madonny” zorganizowany w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej pod Honorowym Patronatem JE Mariana Rojka Biskupa Diecezji zamojsko - lubaczowskiej

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Cele konkursu:

 • Propagowanie znaczenia wartości chrześcijańskich w życiu młodych ludzi z diecezji zamojsko – lubaczowskiej.
 • Kształcenie świadomości w zakresie symboliki chrześcijańskiej oraz możliwość korelacji religii i sztuki.
 • Inspiracja osobą Matki Bożej, w Jej różnorodnych przedstawieniach.
 • Poszukiwanie inspiracji w otaczającej rzeczywistości, szczególnie z uwzględnieniem sakralnej twórczości ludowej.
 • Rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości artystycznej.
 • Współpraca szkół i placówek wychowawczych oraz integracja środowiska z osobami niepełnosprawnymi z różnych ośrodków terapeutycznych.
 • Konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń. Promocja uzdolnionych młodych autorów.

Tematyka konkursu:

Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji. Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu.

Termin i adres nadsyłania prac:

Prace należy przekazać lub przesłać z dopiskiem: „Konkurs – Madonny” w sztywnych opakowaniach razem z listą zbiorczą do 17 października 2016 r. (decyduje termin wpływu prac) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 84 638 44 46.  

Termin ogłoszenia wyników: w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej -  do dnia 27 października 2016 r.

Zasady konkursu:

 • Autor może nadesłać jedną pracę plastyczną w formacie nie mniejszym niż A4 oraz do 5 zdjęć czarno – białych lub barwnych o formacie minimum A4.
 • Prace nie mogą być oprawione.
 • Nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnem, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.
 • Wymagana jest zbiorowa lista uczestników. Zgłoszenia dokonuje placówka macierzysta.
 • Nie będą przyjmowane prace indywidualne.
 • Technika dowolna – np. fotografia, malarstwo, batik, rysunek, grafika.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK
 • Każdą nadesłaną pracę lub fotogram należy na odwrocie czytelnie podpisać podając: imię i nazwisko, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży diecezji zamojsko – lubaczowskiej.

Kategorie:

Prace będą oceniane w następujących kategoriach: 

Fotografia - kat. I szkoła podstawowa, kat. II gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Plastyka – kat. I klasy I – III szkoły podstawowej, kat. II klasy IV – VI szkoły podstawowej, kat III gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

Uwagi:

 • Konkurs jest bezpłatny.
 • Prace wychowanków ośrodków terapii zajęciowej, SOSW itp. niezależnie od wieku będą oceniane w kategorii I (zarówno konkursu fotograficznego i plastycznego).
 • Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii wręczone na wystawie pokonkursowej.
 • Prace i zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
 • Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia wynikłe z winy poczty lub nadawcy.
 • Prace nie nagrodzone po zakończeniu konkursu i wystawy pokonkursowej można będzie odebrać u organizatora do końca listopada 2016 r.
 • Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.
 • Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Koordynator konkursu: Ewa Krupa - nauczyciel MDK Zamość.

Zapraszamy serdecznie.

 

 

 

Oświadczenie o autorstwie/Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów /wzór/


......................................................................
nazwa i adres placówki

Oświadczam, że autorem niniejszej pracy jest :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

......................................................................

imię i nazwisko uczestnika

przez organizatorów III Diecezjalnego Konkursu Fotograficzno – Plastycznego ,,Madonny”zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.


Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej w/w Konkursowi.

 

........................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY