18 Spotkania z Kolędą i Pastorałką – Zamość 2018
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie wokalnym.

Regulamin

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Współorganizator: Rada Wychowanków i Rada Rodziców MDK Zamość.

Cele konkursu: kultywowanie wśród dzieci i młodzieży zwyczaju kolędowania jako żywej tradycji bożonarodzeniowej; prezentacja dorobku artystycznego i promocja młodych artystów; integracja dzieci i młodzieży utalentowanej muzycznie; wymiana doświadczeń wśród nauczycieli i opiekunów; inspiracja do twórczych poszukiwań repertuaru.

Uczestnicy: konkurs adresowany jest do zespołów i solistów, wyłącznie ze szkół i placówek oświatowych woj. lubelskiego.

Kategorie wiekowe:

I kategoria: szkoła podstawowa kl. I – IV;

II kategoria: szkoła podstawowa kl. V –  klasy gimnazjalne;

III kategoria: szkoły ponadpodstawowe.

Organizator dopuszcza zespoły o mieszanej strukturze wiekowej. O kwalifikacji do kategorii decyduje wiek najstarszego uczestnika.

Termin i miejsce: 10 stycznia 2018 r., (środa) godz. 8.30, sala konferencyjna MDK Zamość, ul. Kamienna 20.

Termin zgłoszenia: Prosimy o przesłanie kart zgłoszeń do dnia 3 stycznia 2018r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638 44 46, lub na e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl. Zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Nagrody: Złota, Srebrna i Brązowa Gwiazdka, Wyróżnienia i Nagrody Specjalne. Dyplomy i podziękowania dla nauczycieli.

Uwagi końcowe: Udział w konkursie jest bezpłatny. Szkoła, placówka może zgłosić nie więcej niż dwa podmioty wykonawcze w każdej z kategorii (tj.: dwóch solistów albo solistę i zespół lub dwa zespoły. Każdy z podmiotów wykonawczych prezentuje jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim. Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne, muzykalność, aranżacje, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. Organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument klawiszowy Yamaha PSR-S900, pianino. Istnieje możliwość odtworzenia utworów z mp3 i pendrive. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów można dostarczyć w dniu konkursu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor MDK Zamość.

Koordynator konkursu: Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel MDK Zamość, tel. 697 699 466

Serdecznie zapraszamy !

...........................................................................................................................

Karta zgłoszenia - XVIII Spotkania z Kolędą i Pastorałką – Zamość 2018

 (należy przesłać do 3 stycznia 2018r.)

1.      Nazwa wykonawcy, zespołu / kategoria:

 

2.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

  

4.      Tytuły kolędy lub pastorałki:

 

5.      Rodzaj akompaniamentu i potrzeby techniczne:

 

Potwierdzam znajomość regulaminu XVIII Spotkań z Kolędą i Pastorałką – Zamość 2018.

Data, podpis opiekuna, nauczyciela.

Data, pieczęć placówki i podpis dyrektora.

 

........................................................................................................................... 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

 

imię i nazwisko uczestnika

 

przez organizatora  XVIII Spotkań z Kolędą i Pastorałką zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych w celu publikacji pokonkursowej.

 


podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY