11 Wiosenne Spotkania Taneczne – Zamość 2017
Regulamin:

Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych - 11 Wiosenne Spotkania Taneczne – Zamość 2017

Patronat: Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, Rada Rodziców MDK

 Cele przeglądu:

·         popularyzacja tańca nowoczesnego wśród dzieci i młodzieży;

·         wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, podwyższenie poziomu artystycznego;

·         promowanie utalentowanych tancerzy przez wyłonienie najlepszych zespołów przeglądu;

·         współpraca i wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami tańca;

·         popularyzacja tańca wśród młodych ludzi, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego,

·         pobudzenie kreatywności artystycznej dzieci;

·         konfrontacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych;

·         promocja miasta i MDK w województwie lubelskim;

 Warunki przeglądu:

·         w przeglądzie mogą wziąć udział zespoły taneczne ze szkół i placówek z województwa lubelskiego;

·         przegląd oceniany jest w jednej ogólnej kategorii tanecznej zawierającej: taniec współczesny, jazz, hip-hop, show dance, inscenizacje taneczne itp.;

·         zespoły proszone są do przesłania pisemnego zgłoszenia wg załączonego wzoru w terminie do dnia 12.04.2017 r. na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Kamienna 20,  22 – 400 Zamość lub na e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl;

·         rejestracji w dniu przeglądu dokonują opiekunowie grup tanecznych;

·         wymagane jest posiadanie przez opiekuna grupy listy tancerzy biorących udział w przeglądzie z datą urodzenia oraz legitymacje szkolne uczestników, potwierdzone przez placówkę zgłaszającą dla weryfikacji wieku oraz zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii;

·         liczba tańczących w zespole to min. 6 tancerzy;

·         o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia tancerzy;

·         w danej kategorii dopuszczalny jest udział  max. 2 osób z innej kategorii wiekowej;

·         czas każdej prezentacji tanecznej: do 4 min.;

·         we wszystkich pokazach obowiązuje muzyka własna;

·         komisja sędziowska oceniać będzie ogólny wyraz artystyczny, rytm, technikę tańca, i choreografię oraz stroje sceniczne;

·         każdy tancerz może wziąć udział max. w dwóch prezentacjach;

 Taneczne kategorie wiekowe:

·         I kategoria - uczniowie szkół podstawowych - klasy 1- 3;

·         II kategoria - uczniowie szkół podstawowych - klasy 4 – 6;

·         III kategoria - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

Nagrody:

Jury dokona oceny prezentacji i przyzna I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne.

Termin i miejsce przeglądu: 22. 04. 2017 r. godz. 9.00 - Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8

Program przeglądu:

9.00 – 10.00 – rejestracja zespołów; próba parkietu;

10.00 – 14.00 – uroczyste otwarcie przeglądu, pokazy taneczne oraz podsumowanie, wręczenie nagród, uroczyste zakończenie przeglądu; 

Uwaga ! Czas przeglądu może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.

 Uwagi końcowe:

-        uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej - koszty ewentualnego wyżywienia pokrywa zespół;

-        organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni;

-        każdy tancerz zobowiązany jest do wejścia na parkiet tylko w obuwiu czystym, przystosowanym do tańca;

-        ubezpieczenie tancerzy oraz opieka nad nimi w trakcie trwania przeglądu leży po stronie instytucji delegującej;

-        każda grupa zobowiązana jest do posiadania wymaganej ilości opiekunów;

-        w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje dyrektor MDK Zamość;

-        wstęp na widownię podczas trwania przeglądu dla rodziców i sympatyków jest bezpłatny;

-        zgłoszenie się na przegląd taneczny oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na nieodpłatną rejestrację medialną w każdej formie;

-        bliższych informacji udziela: Sekretariat MDK Zamość tel. (84) 638 44 46;

-        koordynator konkursu: Anna Antoszczak

Zapraszamy serdecznie do udziału w turnieju.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów

Nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

Imię i nazwisko uczestnika

przez organizatorów przeglądu „11 Wiosenne Spotkania Taneczne” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej przeglądowi „11 Wiosenne Spotkania Taneczne”.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wzór karty zgłoszenia (prosimy o przesłanie do dnia 12. 04.2017 r.)

„XI Wiosenne Spotkania Taneczne – Zamość 2017”

Nazwa zespołu tanecznego:

Ogólna liczba tancerzy:

Kategoria wiekowa:

Tytuł układu tanecznego:

Imię i nazwisko nauczyciela:

Telefon kontaktowy, e-maila nauczyciela:

Dane placówki (adres, telefon, e-mail):

 Uwaga: Muzyka własna, wyłącznie na płycie CD

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY