XIX Spotkania z Kolędą i Pastorałką – Zamość 2019
Regulamin

 

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

 

Współorganizator: Rada Rodziców MDK Zamość

Cele konkursu: kultywowanie wśród dzieci i młodzieży zwyczaju kolędowania jako żywej tradycji bożonarodzeniowej, prezentacja dorobku artystycznego i promocja młodych artystów, integracja dzieci i młodzieży utalentowanej muzycznie, wymiana doświadczeń wśród nauczycieli i opiekunów, inspiracja do twórczych poszukiwań repertuaru.

Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla zespołów i solistów.

Kategorie wiekowe:

 I kategoria: szkoła podstawowa kl. I – III;

II kategoria: szkoła podstawowa kl. IV – VI;

III kategoria: szkoła podstawowa kl. VII - VIII oraz gimnazjum;

IV kategoria: szkoły ponadpodstawowe;

Termin i miejsce : 9 stycznia 2019 r. (środa) godz. 09.00, sala konferencyjna MDK Zamość, ul. Kamienna 20.

Termin zgłoszenia: prosimy o przesłanie kart zgłoszeń do dnia 5 stycznia 2019 r. na
e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl lub na adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość,
tel. 84 638 44 46.

Każdy z podmiotów wykonawczych prezentuje jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim.

UWAGA: placówka może zgłosić nie więcej niż dwa podmioty wykonawcze w każdej
z kategorii wiekowej.

Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne, muzykalność, aranżacje, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody: Złota, Srebrna i Brązowa Gwiazdka, Wyróżnienia i Nagrody Specjalne.

Uwagi końcowe: organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument klawiszowy Yamaha PSR-S900, pianino. Istnieje możliwość odtworzenia utworów z mp3 i pendrive.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów można dostarczyć w dniu konkursu.

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor MDK Zamość Pan Andrzej Szumowski.

Koordynator konkursu: Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel MDK Zamość, tel.697 699 466

Serdecznie zapraszamy !!!

 

XIX Spotkania z Kolędą i Pastorałką – Zamość 2019

Karta zgłoszenia

(należy przesłać do 3 stycznia 2019 r.)

1.      Nazwa wykonawcy, zespołu / kategoria wiekowa:

 

2.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

 

4.      Tytuły kolędy lub pastorałki:

5.      Rodzaj akompaniamentu i potrzeby techniczne:

 

Potwierdzam znajomość regulaminu XIX Spotkań z Kolędą i Pastorałką – Zamość 2019

 

Data, podpis opiekuna, nauczyciela

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

…………………………………………...

(data, podpis)

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany
z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY