Przywrócenie zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu na nowych zasadach
Od 25 maja 2020 r. zostają przywrócone zajęcia w naszej placówce. Będą także obowiązywały nowe zasady uczestnictwa w zajęciach. O organizacji zajęć poinformują uczestników, ich rodziców i opiekunów, nauczyciele. W związku z przywróceniem zajęć w MDK Zamość prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami. Prosimy także o zapoznanie się i wypełnienie wniosku (wniosek trzeba wypełnić tylko wtedy, jeśli dziecko zostanie przyjęte na zajęcia).

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii
koronawirusa COViD-19

w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego

w Zamościu

 

 

§ 1

1.      Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad i sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę na terenie Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu (zwanego dalej MDK) oraz wychowanków, przyprowadzających ich rodziców/opiekunów, w trakcie epidemii koronawirusa COVID-19.

2.      Niniejsza procedura określa zadania dyrektora oraz pracowników świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania epidemii koronawirusa COVID-19, jak również zadania i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych wychowanków.

3.      Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.

4.      Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez udostępnienie na stronie internetowej www. mdk.zam.pl, przesłanie drogą e-mail i udostępnienie w sekretariacie MDK.

5.      Wszyscy pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia (Zał. Nr 4) zapoznanie się z procedurą i zobowiązują się do jej bezwzględnego przestrzegania.

 

 

§ 2

1.      Do MDK przyjmowani będą wychowankowie, których rodzice zadeklarują chęć ich udziału w zajęciach według kolejności zgłoszeń (ograniczenie dotyczy spełnienia wymogu dotyczącego przestrzeni przeznaczonej na 1 wychowanka).

2.      Chęć zgłoszenia wychowanka na zajęcia, rodzic zgłasza telefonicznie w każdej chwili do sekretariatu placówki (84 638 44 46).

3.      Dyrektor, po otrzymaniu takiego zgłoszenia, informuje rodzica o konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów (Zał. Nr 1), znajdujących się na stronie internetowej MDK w zakładce Informacje dla rodziców. Uzupełnione dokumenty
w wersji papierowej rodzic powinien dostarczyć do MDK w dniu przybycia wychowanka na zajęcia lub przesłać zeskanowane na adres e-mail mdkzamosc@poczta.onet.pl najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć przez wychowanka w MDK.

4.      Przestrzeganie ww. procedur jest niezbędne do zapewnienia przez dyrektora warunków bezpiecznego przyjmowania i zorganizowania pracy z wychowankami (podziału na grupy), a także organizacji pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 

 

 

§ 3

1.      MDK realizuje swoją działalność w godzinach 8.00 - 19.30.

2.       Przyjmowanie wychowanków odbywa się wg dotychczasowego planu zajęć,  uczestnik przychodzi na zajęcie nie wcześniej niż 15 min przed ich rozpoczęciem.

3.      Placówka została przygotowane do podjęcia pracy w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

4.      Ograniczono przebywanie w placówce osób z zewnątrz.

5.      Dyrektor MDK wyznacza pracowników, którzy w trakcie epidemii świadczą pracę w normalnym trybie – tj. na terenie MDK.

6.      Pracownicy MDK przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z harmonogramem pracy.

7.      Dla każdej grupy wyznaczono oddzielną salę, w której będą odbywać się zajęcia.

8.      Przy wejściu do MDK  oraz w salach, w których planowane są zajęcia umieszczono dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

9.      Wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości
w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł i powierzchni płaskich.

10.  Zabezpieczono odpowiednią ilość sprzętu i środków ochrony osobistej do wykonywania prac porządkowych na terenie placówki.

11.  Placówkę wyposażono w podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, maseczki, przyłbice, płyn do dezynfekcji.

12.  Wyznaczono salę nr 2 jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

13.  Sale, w których będą odbywać się zajęcia, zostały odpowiednio przygotowane, usunięto wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.

14.  Na tablicy informacyjnej w MDK (korytarz I piętro), w salach i na drzwiach wejściowych zostają umieszczone numery telefonów:

a.       do organu prowadzącego – Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość - 84 677 24 47,

b.      Kuratorium Oświaty w Lublinie – 81 538 52 00,

c.       Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - 84 639 36 91 (tel. alarmowy: 606 535 497),

d.      Pogotowia Ratunkowego – 999, 112,

e.       Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590.

 

 

§ 4

1.      Pracownicy przychodzą do placówki w godzinach ustalonych przez dyrektora.

2.      Pracownicy pracujący tego samego dnia, zachowują odstęp min 1,5 metra od siebie.

3.      Pracownicy przed wejściem do MDK Zamość zobowiązani są:

a.       zdezynfekować ręce,

b.      dokonać pomiaru swojej temperatury i zdezynfekować termometr (jeżeli temp. jest pow. 37°C pracownik nie przemieszcza się dalej i z własnego telefonu informuje o tym fakcie dyrektora),

c.       przebrać się (odzież wierzchnia i buty), w wyznaczonym w placówce miejscu,

d.      wedle własnego uznania, założyć przydzielone im indywidualne środki ochronne (maseczki, przyłbice, rękawiczki), a następnie przejść do przydzielonego miejsca pracy,

e.       po zakończonej pracy zdjąć jednorazowe środki ochrony osobistej zgodnie z instrukcją, a następnie wyrzucić je do kosza z odpadami zmieszanymi.

4.      Od godz. 14.00 (w soboty od godz. 8.30) jeden z wyznaczonych pracowników przygotowuje się na przyjmowanie wychowanków.

5.      Pracownik ten, w przedsionku placówki, dokonuje pomiaru temperatury wychowanka.

6.      Po zmierzeniu temperatury, jeżeli będzie poniżej 37°C, pracownik odbiera od rodzica wychowanka, ten udaje się do szatni, a następnie pod opieką drugiego pracownika, wychowanek udaje się do sali, w której nauczyciel prowadzi zajęcia. Nauczyciel kieruje każdego wychowanka do łazienki celem dokładnego mycia rąk (zgodnie z zamieszczoną w toalecie instrukcją).

7.      Po zakończonych zajęciach nauczyciel pojedynczo przekazuje, wyznaczonemu pracownikowi, wychowanka, ten kieruje go do szatni. Tam wychowankowie ubierają się, a następnie zostają odprowadzeni do przedsionka placówki, gdzie zostaje im zmierzona temperatura. Po tym wychowankowie zostają przekazani rodzicom.

8.      Nauczyciel zobowiązany jest:

a.       wyjaśnić wychowankom zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące
w MDK i powody ich wprowadzenia oraz ustalić zasady zachowania w grupie,

b.      zorganizować pokaz właściwego mycia rąk, zgodnie z zamieszczoną instrukcją i kontrolować aby instrukcja mycia rąk była umieszczona w toalecie w miejscu widocznym dla dzieci,

c.       dopilnować systematycznego mycia rąk,

d.      czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,

e.       ograniczyć ilość krzeseł w sali (tyle krzeseł – ilu wychowanków) i ustawić je tak przy stolikach, aby wychowankowie siedzieli przy nich z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

9.      Nauczyciele czuwają, aby wychowankowie realizowali swoje zajęcia
w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i nie stykali się ze sobą.

10.  Zapewniają, żeby co najmniej raz na godzinę była wywietrzona sala.

11.  Pracownicy powinni podczas wykonywanej pracy używać środków ochrony osobistej tj. (rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice).

12.  Pracownicy wykonujący pracę w MDK zobowiązani są do:

a.       mierzenia temperatury, bieżącego obserwowania zachowań wychowanków pod kątem wystąpienia objawów chorobowych,

b.      niezwłocznego telefonicznego informowania dyrektora lub wicedyrektora
o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u wychowanka,

c.       realizacji poleceń wydawanych przez dyrektora lub wicedyrektora związanych z izolacją wychowanka i wyposażeniem go w środki ochrony osobistej.

13.  Do pracy w MDK mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

14.  W przypadku wystąpienia u pracowników niepokojących objawów, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, lub ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

15.  Pracownicy placówki przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną Dyrektora o przypadkach występowania u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wymienionych
w § 8 ust.2.

 

 

§ 5

1.      Rodzice mają obowiązek zapoznania się z „Informacją dla rodziców/opiekunów”
(Zał. Nr 2) i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem.

2.      Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia na zajęcia do MDK wyłącznie wychowanków zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (Zał. Nr 3).

3.      Rodzice wyrażają pisemną zgodę na badanie temperatury wychowanka (Zał. Nr 3).

4.      Rodzice zobowiązują się do tego, że wychowanków do MDK będą przyprowadzały i odbierały osoby zdrowe.

5.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, rodzic/opiekun nie może przyprowadzać wychowanka do placówki, co potwierdza
w oświadczeniu (Zał. Nr 3).

6.      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający wychowanków do/z MDK
są zobowiązani zachować dystans społeczny wynoszący min. 2 m.

7.      Rodzice mogą wchodzić z wychowankami wyłącznie do wyznaczonej strefy (przedsionek), z zachowaniem zalecanego odstępu między osobami.

8.      Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) zarówno podczas odprowadzania i odbierania wychowanków, jak również w trakcie przebywania w budynku placówki.

9.      W celu zapewnienia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami wychowanka, obowiązkiem rodzica jest podanie wykazu osób upoważnionych do jego odbioru oraz numerów telefonów, które mogą zostać użyte w razie konieczności natychmiastowego   odbioru wychowanka z MDK, z powodu zaobserwowania niektórych z objawów choroby (Zał. nr 1).

10.  Rodzic ma obowiązek stosować podstawowe zasady higieny i przypominać
je swojemu dziecku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: niepodawanie ręki
na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

11.  Zadaniem rodzica jest dopilnowanie, aby dziecko nie zabierało ze sobą do/z MDK żadnych  zbędnych przedmiotów.

12.  Rodzic ma prawo zadecydować, czy wychowanek w trakcie pobytu w placówce będzie miał zakrywane usta i nos z zastosowaniem maseczki lub przyłbicy.

13.  Zgodnie z wolą rodzica, opisaną w pkt. 12, rodzic ma obowiązek zapewnienia swojemu dziecku przyłbicy lub/i maseczek w ilości zapewniającej ich bezpieczne używanie.

14.  Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania godziny przyprowadzania i odbierania wychowanka w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania możliwości kontaktów z innymi rodzicami.

15.  Rodzice/prawni opiekunowie wychowanków, zobowiązani są do niezwłocznego informowania personelu placówki o przypadkach występowania u nich lub u dzieci będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem wymienionych w § 8 ust.2.

16.  Dyrektor zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów wychowanków uczęszczających do MDK, że w przypadku wystąpienia u nich objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinni:

a.       pozostać w domu i nie przyprowadzać wychowanka do MDK Zamość,

b.      skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być oni lub dzieci będące pod ich opieką zakażeni koronawirusem.

17. Każda osoba wchodząca do placówki ma obowiązek:

a)      zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych;

b)      zasłonić usta i nos;

c)      mięć założone rękawiczki;

d)     poddać się pomiarowi temperatury;

e)      osoba, która nie wyraża na pomiar temperatury ma obowiązek opuścić budynek placówki, a sprawę może załatwić telefonicznie lub elektronicznie;

f)       każda osoba z zewnątrz zostaje zarejestrowana w zeszycie wejść.

 

 

§ 6

1.      Do każdej grupy można przyjąć 4 – 12 dzieci (w zależności od wielkości sali).

2.      Minimalna przestrzeń do zajęć dla wychowanków w sali nie może być mniejsza niż
4 m2 na 1 wychowanka i każdego nauczyciela.

3.      Jedna grupa wychowanków będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali.

4.      W celu maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa wychowanków, w sali zostaną wyznaczone przestrzenie, na których będą pracować wychowankowie (odległość pomiędzy stanowiskami dla wychowanków wynosi min. 1,5 m).

5.      Wykorzystywane przez wychowanka przybory, będą po każdym użyciu przez wychowanka odkładane do specjalnego pojemnika, a następnie dezynfekowane przez nauczycieli sprawujących w danym czasie opiekę nad grupą.

6.      Podczas pobytu wychowanków w MDK nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren placówki.

 

 

§ 7

1.      W pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk wywiesza się instrukcje z zasadami prawidłowego mycia
i dezynfekowania rąk.

2.      Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

3.      Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w odzieży ochronnej - nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania (odporne na wodę i środki chemiczne), rękawiczki ochronne.

4.      Wszystkie środki należy przygotowywać zgodnie z ich instrukcją /ulotką.

5.      Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6.      Częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń określa harmonogram

a)      każdy pracownik obsługi rejestruje na kartach monitoringu czystości wykonywanie przez siebie codzienne prace porządkowe i dezynfekcyjne;

b)      karty monitoringu zostają zamieszczone w każdym sprzątanym i dezynfekowanym pomieszczeniu;

7.      Po zakończeniu pracy należy umyć i zdezynfekować sprzęt sprzątający.

8.      Rękawiczki zdejmuje się zgodnie z instrukcją. Po zdjęciu rękawiczek należy umyć i zdezynfekować ręce.

9.      Śmieci zamyka się w szczelnie zawiązanych workach. Niedopuszczalne jest przesypywanie odpadów. Podczas pracy z workami nie należy dotykać jego wnętrza, praca odbywa się TYLKO w rękawiczkach.

10.  Dyrekcja placówki dokonuje monitoringu codziennych prac porządkowych.

 

 

§ 8

Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

 

1.      Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika lub wychowanka przebywającego w placówce, niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora lub wicedyrektora MDK.

2.      Do niepokojących objawów należą:

a.       duszności,

b.      gorączka,

c.       kaszel,

d.      duszności i kłopoty z oddychaniem,

e.       bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

f.       stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

g.      objawy przeziębieniowe.

3.      W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor lub wicedyrektor:

a.       niezwłocznie odsuwa pracownika od pracy, odizolowuje go od innych pracowników i dzieci w pomieszczeniu do tego wyznaczonym tj. sali nr 2, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący,

b.      nakazuje pracownikowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

c.       wyznacza drugą osobę pracującą w danym dniu do sprawowania opieki nad wychowankami,

d.      wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych przychodzących wychowanków (w sytuacji gdy proces przychodzenia dzieci nie został danego dnia zakończony),

e.       niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania i ściśle je stosuje,

f.       w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zgodnie z funkcjonującymi w MDK  procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),

g.      analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem, pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,

h.      opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach MDK, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

i.        niezwłocznie zawiadamia o zdarzeniu organ prowadzący.

4.      W przypadku wystąpienia u wychowanka przebywającego w placówce niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor lub wicedyrektor:

a.       niezwłocznie zleca umieszczenie dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem w pomieszczeniu do tego wyznaczonym tj. sali nr 2, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący,

b.      wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników, osobę do sprawowania opieki/dozoru nad wychowankiem, do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

c.       wyznacza osobę do sprawowania opieki nad pozostałymi wychowankami, przebywającymi w tym dniu w danej grupie,

d.      wstrzymuje przyjmowanie do MDK kolejnych przychodzących dzieci (w sytuacji gdy proces przychodzenia dzieci nie został danego dnia zakończony),

e.       informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu dziecka w izolatce rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie pod MDK,

f.       niezwłocznie kontaktuje się z właściwą miejscowo Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w celu uzyskania instrukcji postępowania (w tym m.in. uzyskuje informację czy dziecko może być odebrane przez rodziców),

g.      ściśle stosuje się do wydanych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną instrukcji i zaleceń,

h.      w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka i braku możliwości wydania dziecka rodzicom/prawnym opiekunom np. ze względu na zalecenia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub ze względu na opóźnienia w odbiorze dziecka przez rodziców, dyrektor lub wicedyrektor wzywa karetkę pogotowia,

i.        w przypadku uzyskania zgody ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zleca gruntowne sprzątanie obszaru, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zgodnie z funkcjonującymi w MDK procedurami oraz zleca zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.),

j.        analizuje w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń,

k.      opracowuje listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach MDK, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

5.      Dyrektor MDK zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, a także obowiązujących przepisów prawa dotyczących postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem i bieżącego wdrażania nowych uregulowań dotyczących bieżącej pracy placówki.

 

 

§ 9

Przepisy końcowe

 

1.      Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

2.      Wszyscy, których ta procedura dotyczy zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.

3.      Procedury mogą ulec aktualizacji.

Załącznik_Nr_1-_wniosek_rodziców.docx

Załącznik_nr_2-_informacja_dla_rodziców.docx

Załącznik_Nr_3-_oświadczenie_rodziców.docx

Załącznik_Nr_4-_oświadczenie_pracownika.docx

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY