„Kompozycja wyobraźni” - Zamość 2019.
Projekt organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okrasie ferii zimowych w MDK Zamość.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego organizuje w czasie ferii zimowych serię dodatkowych, otwartych warsztatów i imprez skierowanych do dzieci i młodzieży.

W każdy feryjny dzień, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.30 do 14.00 obywać się będą w siedzibie MDK Zamość, na ulicy Kamiennej 20 konkursy, warsztaty, imprezy oraz plenery. W tych wydarzeniach mogą brać udział chętni po wcześniejszym zgłoszeniu w sekretariacie MDK, przynajmniej 3 dni przed tzw.: imprezą.  Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców MDK harmonogramem.

 

Harmonogram dodatkowych zajęć otwartych w czasie ferii zimowych:

·         11.02 – Feryjny Konkurs Piosenki (P. Kołodziejczyk)

·         12.02 – Warsztaty plastyczne „Miejsca na liście światowego dziedzictwa” (M. Magryta)

·         13.02 – Spotkanie z Głównym Łowczym – Panem Wojciechem Adamczukiem (A. Czochra)

·         13.02 – Ferie w teatrze „Lalka” w Warszawie (E. Krupa, M. Majer) Wyjazd płatny wg odrębnego planu.

·         14.02 - Feryjny turniej e-sportowy połączony ze spotkaniem z przedstawicielami Jednostki Strzeleckiej 2022 (R. Oktaba)

·         15.02 – Warsztaty teatralne z użyciem światła scenicznego (P. Johaniuk)

·         18.02 – Warsztaty tańca klasycznego dla klas I-III  ( A. Bochniak)

·         19.02 – Warsztaty plastyczne „Zimowe pejzaże” (W. Brzozowska)

·         20.02 - Kulig (A. Baranowicz, R. Oktaba) Wyjazd płatny wg odrębnego planu.

·         21.02 – Feryjny konkurs plastyczny „Ferie w mieście”(M. Majer) 

·         22.02 – Feryjny Turniej Tańca „Pierwszy krok” (A. Antoszczak)

·         23.02 – Wyjazd do kina 4DX do Lublina (A. Baranowicz, A. Bochniak) Wyjazd płatny wg odrębnego planu.

Uwaga: Plan może ulegać zmianom.

 

MDK Zamość jako placówka oświatowo-wychowawcza prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Zajęcia w formach stałych odbywają się tak, jak przez cały rok szkolny 2018/19 od 14.30 do godz. 19.30, zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach otwartych pt.; „Kompozycja wyobraźni” – Zamość 2019

·         W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku szkolnym.

·         Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, bezpłatne (za wyjątkiem płatnych wyjazdów do teatru, kina i kuligu).

·         Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na podstawie pisemnej karty zgłoszenia złożonej w sekretariacie placówki (wg wzoru).

·         Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

·         punktualności - przestrzegania godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

·         zmiany obuwia;

·         Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za punktualne przywiezienie i odebranie dziecka z zajęć!

·         Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dzieci w odpowiedni ubiór np.: w razie wyjść plenerowych lub wycieczek.

 

Karta zgłoszenia w dodatkowych zajęciach otwartych pt.; „Kompozycja wyobraźni” – Zamość 2019

 

 

Zajęcia:  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nauczyciel prowadzący: ………………………………………………………………………………………………………..

 

Data: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

1.      Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………

 

2.      Data urodzenia: …………………………………..…………………………………………………………………..

 

3.      PESEL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 

5.      Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………..………………

 

6.      Uwagi : (np. stan zdrowia dziecka) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu na cele Projektu „Lato w MDK” oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku dziecka w materiałach i informacjach o akcji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

Zobowiązuję się do punktualnego przyprowadzenia i odbioru dziecka zgodnie z planem zajęć.

 

 

 

……………………………………………………                              …………………………………………………………

         podpis nauczyciela                                                          data i podpis obojga rodziców

 

  

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY