„Kocie i psie sprawy” – Zamość 2019
Regulamin X Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego i Plastycznego „Kocie i psie sprawy” – Zamość 2019

Honorowy patronat: Pan Piotr Błażewicz - Przewodniczący Rady Miasta Zamość

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator: Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA, Zarząd Osiedla Kilińskiego w Zamościu, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
w Zamościu,
Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska oraz Rada Rodziców MDK Zamość.

Cele konkursu:

-     kształtowanie przyjaźni do zwierząt, zwrócenie uwagi na sprawy związane z opieką nad zwierzętami;

-  uświadomienie młodym ludziom praw i potrzeb zwierząt, jako istot zdolnych do odczuwania cierpienia;

-     poznanie zachowań i ras kotów oraz psów ;

-     zachęcanie dzieci i młodzieży do postaw empatycznych w stosunku do zwierząt;

-  kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży; wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

-     prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i fotograficznej; promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość;

-    nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym; podjęcie działań włączających uczniów z niepełnosprawnościami;

-    promocja szczególnie uzdolnionych autorów, odkrywanie młodych talentów.

 Uczestnicy:

Przedszkola, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

 Tematyka konkursu:

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. powinny obrazować kocie i psie zachowania. Prace będące tylko ładnym portretem ww. zwierząt zostaną odrzucone. 

 Termin i adres nadsyłania prac: 

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs – Kocie i psie sprawy” do 29 marca 2019 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 084 638 44 46.

Zasady konkursu:

-     autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu nie mniejszego niż A-3 oraz
do 4 zdjęć czarno- białych lub barwnych o formacie minimum A4;

-     prace nie mogą być oprawione;

-     od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;

-     technika dowolna – np.: fotografia, malarstwo, rysunek, grafika, batik;

-     każdą nadesłaną pracę lub fotogram należy na odwrocie czytelnie podpisać podając
ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty Lew), kategorię oraz pieczątkę placówki, a także dodatkowo na oddzielnej liście zbiorczej imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategorię, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;

-     wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;

 Kategorie:

 Plastyczna:

I kategoria – przedszkola, uczniowie szkół podstawowych (klasy 1- 3);

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-8), uczniowie gimnazjów i szkół ponadpodstawowych;

III kategoria  - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami (bez limitu wiekowego);

 Fotograficzna:

I kategoria - dzieci do lat 12;

II kategoria - młodzież powyżej lat 12, wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami
(bez limitu wiekowego);

 Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne  wręczone
podczas podsumowania wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zobowiązują
się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, nie odpowiadają
za uszkodzenia lub zaginięcia prac i zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Zdjęcia oraz prace nie nagrodzone po zakończeniu konkursu można będzie odebrać u organizatora
do końca czerwca 2019 roku. Po tym okresie prace zostaną zniszczone.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 Karta zgłoszenia (należy przesłać do 29 marca 2019 roku)

1.        Godło:

2.        Imię i nazwisko autora:

3.        Wiek autora:

4.        Kategoria:

5.        Tytuł pracy:

6.        Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 Potwierdzam znajomość regulaminu X Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego i Plastycznego „Kocie i psie sprawy” – Zamość 2019

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany
z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY