„Inspiracje twórczością Bolesława Leśmiana – Zamość 2019”
Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Inspiracje twórczością Bolesława Leśmiana – Zamość 2019”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator: Towarzystwo Leśmianowskie w Zamościu, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego
w Zamościu, Biuro Turystyczne QUAND – Zamość oraz Rada Rodziców MDK Zamość

Cele konkursu:

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci

i młodzieży.

2. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do czytania i poznawania najpiękniejszych utworów Bolesława Leśmiana:

-        szerzenie wiedzy na temat artysty (życie i twórczość Bolesława Leśmiana);

-        przybliżenie twórczości Bolesława Leśmiana skierowanej do młodego czytelnika np. „Przygody Sindbada Żeglarza”

-         rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci;

-        rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką;

-        umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży szerszej grupie odbiorców;

-        promocja MDK Zamość w środowisku lokalnym;

-        odkrywanie i promocja utalentowanej, wrażliwej, kreatywnej młodzieży;

-        wymiana doświadczeń młodych artystów;

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych,  placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami
z całego kraju.

Zasady uczestnictwa:

-         wykonanie prac w formacie nie mniejszym niż A-3, nie większym niż 100 x70
w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa) collage, aplikacja, batik, ilustrującej wybrany utwór Bolesława Leśmiana;

-        nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnem, bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.;

-        prace nie mogą być oprawione;

-        prace zbiorowe nie będą oceniane;

-        od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;

-        każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na    ochronę danych osobowych wyłącznie: godło, kategorię oraz pieczątkę placówki;

-        dodatkowo w zamkniętej kopercie należy dostarczyć listę zbiorczą, na której znajdzie się: imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy oraz podpisane przez rodziców/opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych;

-        zgłoszenia prac na konkurs może dokonać wyłącznie szkoła lub placówka. Zgłoszenia indywidualne nie będą oceniane;

-        wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;

Termin nadsyłania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 15 kwiecień 2019 roku.

(decyduje termin wpływu prac) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury
im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20.

Kategorie :

Kategoria I - uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej;

Kategoria II - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

Kategoria III - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją
i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami;

Uwagi końcowe:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe
w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

O uroczystym podsumowaniu konkursu w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” 
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 15 kwietnia 2019 roku)

1.        Godło:

2.        Imię i nazwisko autora:

3.        Wiek autora:

4.        Kategoria:

5.        Tytuł pracy:

6.        Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 Potwierdzam znajomość regulaminu I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Inspiracje twórczością Bolesława Leśmiana – Zamość 2019”

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia
i nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego  jego osiągnięć i prac na stronie internetowej placówki, w mediach, a także w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji konkursu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, w mediach, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl związany
z organizacją konkursu. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego
w Zamościu (adres: ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, adres e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl, numer telefonu: 84 638 44 46).

2. W Młodzieżowym Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu, a także organizowanych przez placówkę wydarzeń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach oraz podczas wystawy  podsumowującej konkurs (nieograniczony krąg odbiorców).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć uczestników konkursu znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY