MDK Zamość informacje - język francuski
Le Centre Culturel des Jeunes « Kornel Makuszynski » est un établissement de l'éducation extrascolaire administré par le Maire de la ville de Zamość et axé sur l'éducation artistique des enfants et des adolescents.

L'objectif principal de notre Centre est de créer un système d'aide au développement des passions et des talents de nos adhérents. Notre mission consiste à éveiller et stimuler différentes passions des enfants et des adolescents, et surtout à: encourager les jeunes et promouvoir leurs talents intellectuels, artistiques et sportifs, faire connaître aux jeunes leur propre héritage culturel, développer leur éducation culturelle, faire naître chez eux le respect à l'égard de la tradition, préparer les jeunes à une active participation à la vie culturelle, créer leurs attitudes prosociales, leurs comportements proécologiques et patriotiques. Nous apprenons aux jeunes à être tolérants, avoir du respect mutuel, savoir accepter les autres et avoir confiance réciproque. La coopération et l'échange internationaux, qui nous permettent de connaître et comprendre les gens de culture différente, sont pour nous d'une importance considérable. Nous pouvons réaliser ces objectifs grâce  à un bonne collaboration avec les familles des jeunes, les écoles, les autorités municipales et locales, mais aussi par l'élargissement de notre offre éducative, conformément à la demande des enfants et des adolescents qui participent aux activités et de leurs parents. Nous sommes créatifs, prêts aux changements, ouverts aux besoins des autres et à toute initiative artistique ainsi qu'à celle qui provient des autorités locales.

                                                                                                                                                                                                                 Directeur du Centre Culturel des Jeunes – Andrzej Szumowski

 

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Prezydenta Miasta Zamość, ukierunkowaną na artystyczną edukację dzieci i młodzieży. Najważniejszym celem MDK jest budowanie systemu wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień naszych wychowanków. Naszą misją jest rozbudzanie i stymulowanie wszechstronnych zainteresowań, przede wszystkim:  wspieranie i promocję uzdolnień intelektualnych, artystycznych, sportowych dzieci i młodzieży,  poznanie przez nich własnego dziedzictwa kultury, podnoszenia poziomu edukacji kulturalnej, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowania do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowania postaw prospołecznych, proekologicznych oraz postaw patriotycznych. Uczymy tolerancji, wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania. Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy i wymiany międzynarodowej ukierunkowanej na zrozumieniu ludzi o odmiennej kulturze. Realizacja tych celów możliwa jest dzięki systematycznej i ścisłej współpracy z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz władzami samorządowymi, a także poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami uczestników zajęć i ich rodzicami. Jesteśmy zespołem twórczym, otwartym na zmiany i potrzeby innych. Cechuje nas otwartość na wszelkie inicjatywy artystyczne i samorządowe.

Dyrektor MDK - Andrzej Szumowski

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?