75. rocznica Zbrodni Katyńskiej - zdjęcia z Katynia
Mija 75 lat od Zbrod­ni Ka­tyń­skiej. NKWD roz­po­czę­ło wów­czas li­kwi­da­cję obo­zów dla pol­skich ofi­ce­rów w Ko­ziel­sku, Sta­ro­biel­sku i Ostasz­ko­wie. Na mocy de­cy­zji władz ZSRS wy­mor­do­wa­no też oby­wa­te­li pol­skich uwię­zio­nych na za­ję­tych przez So­wie­tów te­re­nach RP. W wy­ni­ku Zbrod­ni Ka­tyń­skiej śmierć po­nio­sło ok. 22 tys. osób. Zdjęcia: Andrzej Szumowski
KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY