MDK Zamość informacje - język angielski
The Youth Community Centre - Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego in Zamość is extra-school institution of education led by he President of Zamość It is directed on artistic education of children and the youth.

The main aim of MDK is creating the system of support for development of interests, talents and skills of our students. Our mission is to arouse and stimulate comprehensive interests of young people mainly by providing help and support. Our aims are also: promotion of intellectual, artistic and sport talents among children and the youth, recognition of their own cultural heritage, increasing the level of cultural education, arousing respect for tradition, preparing to creative participation in cultural life, creating pro-social, pro-ecological and patriotic attitudes.. Moreover, very important for us is cooperation and international exchanges, which help us to know better and understand people from different cultures. Realisation of these goals is possible thanks to close and systematic cooperation with family, school, local environment and local authorities, but also through broadening the educational offer according to expectations of participants and their parents. We are creative team, open to changes and needs of others. We teach tolerance, mutual respect, acceptance and trust. We are open to any artistic and cultural initiatives.

Director of MDK - Andrzej Szumowski

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Prezydenta Miasta Zamość, ukierunkowaną na artystyczną edukację dzieci i młodzieży. Najważniejszym celem MDK jest budowanie systemu wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień naszych wychowanków. Naszą misją jest rozbudzanie i stymulowanie wszechstronnych zainteresowań, przede wszystkim:  wspieranie i promocję uzdolnień intelektualnych, artystycznych, sportowych dzieci i młodzieży,  poznanie przez nich własnego dziedzictwa kultury, podnoszenia poziomu edukacji kulturalnej, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowania do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowania postaw prospołecznych, proekologicznych oraz postaw patriotycznych. Uczymy tolerancji, wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania. Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy i wymiany międzynarodowej ukierunkowanej na zrozumieniu ludzi o odmiennej kulturze. Realizacja tych celów możliwa jest dzięki systematycznej i ścisłej współpracy z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz władzami samorządowymi, a także poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami uczestników zajęć i ich rodzicami. Jesteśmy zespołem twórczym, otwartym na zmiany i potrzeby innych. Cechuje nas otwartość na wszelkie inicjatywy artystyczne i samorządowe.

 

Dyrektor MDK - Andrzej Szumowski

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?