MDK Zamość informacje - język niemiecki
Das Kornel-Makuszyński-Jugendkulturhaus in Zamość ist eine außerschulische Erziehungsstelle, die die künstlerische Bildung der Kinder und der Jugendlichen unterstützt.

Das Kornel-Makuszyński-Jugendkulturhaus in Zamość ist eineaußerschulische Erziehungsstelle, die die künstlerische Bildung der Kinder und der Jugendlichen unterstützt. Das Hauptziel des Jugendkulturhauses ist der Aufbau des Unterstützungssystems für die Entwicklung der Interessen und der Fähigkeiten der Kinder. Wir wollen auch die Erwartungen der Eltern erfüllen. Wir legen einen großen Wert sowohl auf die internationale Zusammenarbeit und den internationalen Schüleraustausch, als auch auf die Erkenntnis und auf das Verständnis für die fremde Kultur.Dieses Ziel ist dank der engen und systematischen Zusammenarbeit mit den Eltern, der Schule, der lokalen Umgebung und mit der Verwaltungsbehörde zu erreichen. Es ist auch durch die Erweiterung des Ausbildungsangebotes erwartungsgemäß möglich. Wir sind ein gestalterisches Team, das den Veränderungen und den Bedürfnissen der anderen Personen gegenüber offen ist. Die Erweckung und die Stimulierung den allseitigen Interessen, vor allem die Unterstützung der intellektuellen, künstlerischen und sportlichen Begabungen der Kinder und Jugendlichen, ist unsere Mission. Unsere Aufgabe ist auch die Erkenntnis des eigenen Kulturerbes, die Hebung des Kulturbildungsniveaus, die Erweckung der Hochachtung für die Tradition und die Vorbereitung auf die gestalterische Teilnahme am kulturellen Leben. Wir zeigen propatriotische, progesellschaftliche und proökologische Haltungen. Wir lehren die Toleranz, die gegenseitige Achtung, die Akzeptation und das Vertrauen.Wir sind für verschiedene Künstlerische - und Selbstverwaltungsinitiativen offen.

Direktor des Jugendkulturhauses - Andrzej Szumowski

 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Prezydenta Miasta Zamość, ukierunkowaną na artystyczną edukację dzieci i młodzieży. Najważniejszym celem MDK jest budowanie systemu wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień naszych wychowanków. Naszą misją jest rozbudzanie i stymulowanie wszechstronnych zainteresowań, przede wszystkim:  wspieranie i promocję uzdolnień intelektualnych, artystycznych, sportowych dzieci i młodzieży,  poznanie przez nich własnego dziedzictwa kultury, podnoszenia poziomu edukacji kulturalnej, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowania do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowania postaw prospołecznych, proekologicznych oraz postaw patriotycznych. Uczymy tolerancji, wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania. Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy i wymiany międzynarodowej ukierunkowanej na zrozumieniu ludzi o odmiennej kulturze. Realizacja tych celów możliwa jest dzięki systematycznej i ścisłej współpracy z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz władzami samorządowymi, a także poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami uczestników zajęć i ich rodzicami. Jesteśmy zespołem twórczym, otwartym na zmiany i potrzeby innych. Cechuje nas otwartość na wszelkie inicjatywy artystyczne i samorządowe.

Dyrektor MDK - Andrzej Szumowski 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY
JAK TRAFIĆ?