XVII Spotkania z Kolędą i Pastorałką – Zamość 2017
Regulamin konkursu

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Patronat: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - J.E. Ks. Bp Marian Rojek

Cele konkursu: kultywowanie wśród dzieci i młodzieży zwyczaju kolędowania jako żywej tradycji bożonarodzeniowej; prezentacja dorobku artystycznego i promocja młodych artystów; integracja dzieci i młodzieży utalentowanej muzycznie; wymiana doświadczeń wśród nauczycieli i opiekunów; inspiracja do twórczych poszukiwań repertuaru.

Uczestnicy: konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów ze szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, parafii i domów kultury.

Kategorie wiekowe: I kategoria – soliści / szkoła podstawowa; II kategoria – soliści / gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne; III kategoria – duety, tria, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry / szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

Termin i miejsce: 10 stycznia 2017 r. godz. 10.00 , sala konferencyjna MDK Zamość, ul. Kamienna 20

Termin zgłoszenia: Prosimy o przesłanie kart zgłoszeń do dnia  4 stycznia 2017r. adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, tel. 84 638 44 46, lub na e-mail: mdkzamosc@poczta.onet.pl

Soliści przygotowują jeden utwór: kolędę lub pastorałkę w języku polskim.

Duety, tria, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry przygotowują dwa utwory: kolędy lub pastorałki w języku polskim.

Jury oceniać będzie: umiejętności wokalne, muzykalność, aranżacje, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody: Złota, Srebrna i Brązowa Gwiazdka, Wyróżnienia i Nagrody Specjalne.

Uwagi końcowe: organizator zapewnia nagłośnienie, odtwarzacz CD, instrument klawiszowy Yamaha PSR-S900, pianino. Istnieje możliwość odtworzenia utworów z mp3 i pendrive.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów można dostarczyć w dniu konkursu.

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor MDK Zamość.

Koordynator konkursu: Paweł Kołodziejczyk – nauczyciel MDK Zamość, tel.697 699 466

Serdecznie zapraszamy!

 

XVII Spotkania z Kolędą i Pastorałką – Zamość 2017

Karta zgłoszenia

(należy przesłać do 4 stycznia 2017r.)

1.      Nazwa wykonawcy, zespołu / kategoria:

 

2.      Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

3.      Nazwa i adres instytucji delegującej:

  

4.      Tytuły kolęd lub pastorałek:

 

  

6.      Rodzaj akompaniamentu i potrzeby techniczne:

 

 

 Potwierdzam znajomość regulaminu XVII Spotkań z Kolędą i Pastorałką – Zamość 2017

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez organizatora  XVII Spotkań z Kolędą i Pastorałką zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych w celu publikacji pokonkursowej.

 

 …………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY