Mój Nauczyciel i jego praca - 2016
Regulamin Konkursu Fotograficznego pt.:„Mój Nauczyciel i jego praca - 2016”

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.

Patronat: Prezydent Miasta Zamość - Pan Andrzej Wnuk.

 

Patronat medialny: Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Nowy Kurier Zamojski, portal internetowy: ezamosc.pl, roztocze.net, zyciezamoscia.pl, Portal Zamojski, Telewizja Kablowa Zamość Video- Kadr, Gazeta Miasta w Zamościu, Katolickie Radio Zamość, Gazeta Akademicka „Skafander”.

Cele konkursu:

·         Promocja pracy nauczyciela i wychowawcy oraz zwrócenie uwagi na jej znaczenie w życiu naszego społeczeństwa.

·         Nawiązanie ścisłej współpracy dzieci i młodzieży ze środowiskiem pedagogicznym.

·         Aktywne włączenie się w obchody Dnia Edukacji Narodowej.

·         Promocja MDK jako placówki zajmującej się animacją kultury.

·         Uświadomienie dzieciom i młodzieży konieczności przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zgody na rozpowszechnianie wizerunku (art. 81 ustawy o pra­wie au­tor­skim i pra­wach po­krew­nych; art.6 i art.7 ustawy o ochronie danych osobowych).

·         Fotograficzna realizacja przez dzieci i młodzieży hasła: pt.: „Mój nauczyciel i jego praca”.

·         Podjęcie działań włączających uczniów niepełnosprawnych do aktywności artystycznej.

·         Prezentacja i popularyzacja fotograficznej twórczości dzieci i młodzieży. Promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość.

·         Podjęcie działań wspomagających pracę szkoły oraz nauczycieli i wychowawców.

·         Kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży. Wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

·         Promocja szczególnie uzdolnionych autorów. Odkrywanie młodych talentów.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci
z województwa lubelskiego

Warunki uczestnictwa:

 - Prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła „Mój nauczyciel i jego praca”;

 - Uczestnik może nadesłać  3 różne fotografie lub zestaw 3 prac dotyczących konkretnego nauczyciela (format A4);

 - Prace muszą być dokładnie opisane (drukowanymi literami na odwrocie): imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub placówki, imię, nazwisko oraz telefon nauczyciela prowadzącego.

 - Szkoły i placówki obowiązkowo przedstawiają listy zbiorowe uczestników.

 - Do prac dołączona musi być zgoda osoby fotografowanej na wykorzystanie i publikację jej wizerunku.

Kategorie wiekowe:

I kategoria - dzieci do lat 12

II kategoria - młodzież powyżej 12 lat

Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 15.12. 2016 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20
z dopiskiem –  „Mój Nauczyciel”.

Uwagi końcowe:

Udział w wystawie jest bezpłatny. Prace zbiorowe, zrolowane, niezgodne z wymaganym formatem, nieprawidłowo opisane i oprawione nie będą oceniane. Informacje o wystawie będą umieszczone na stronie internetowej MDK i przesłane do lokalnych mediów.
Prace wykorzystane na wystawie pokonkursowej nie będą odsyłane. Pozostałe prace można odebrać w terminie 30 dni od zakończenia wystawy. Po tym terminie prace nie będą zwracane. Odesłanie prac może nastąpić wyłącznie na życzenie autora, na koszt odbiorcy.

Koordynator przedsięwzięcia: Magdalena Majer

Zapraszamy serdecznie do udziału w wystawie.

 

 Przykładowa treść zgody na publikację wizerunku osoby fotografowanej:

 

………………………

miejscowość, data

 

ZGODA na wykorzystanie wizerunku

 

Ja niżej podpisany(a), nauczyciel ............................................................. (nazwa placówki),  wyrażam  zgodę na nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku w formie  fotografii na wystawie pokonkursowej, organizowanej przez  Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu.

 

............................

        (podpis osoby fotografowanej)

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez organizatorów konkursu „Mój Nauczyciel i jego praca” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Mój Nauczyciel i jego praca”

 

………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY