Konkurs Fotograficzny i Plastyczny - Kocie sprawy
Regulamin VIII Wojewódzkiego Konkurs Fotograficznego i Plastycznego „Kocie sprawy”

Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator: Zamojska Fundacja dla Zwierząt i Środowiska ZEA, Zarząd Osiedla Kilińskiego w Zamościu,  Rada Rodziców MDK

Cele konkursu:

-     podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka;

-     kształtowanie przyjaźni do zwierząt; zwrócenie uwagi na sprawy związane z opieką nad zwierzętami;

-     poznanie zachowań i ras kotów ;

-     prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i fotograficznej; promocja twórczości dziecka w Galerii Sztuki Dziecka MDK Zamość;

-     konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń;

-     nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem wychowawczym dzieci i młodzieży; podjęcie działań włączających uczniów niepełnosprawnych;

-     kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży; wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

-     promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów;

Uczestnicy:

Przedszkola, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci
z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

 

Tematyka konkursu:

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. powinny obrazować kocie zwyczaje. Prace będące tylko ładnym portretem kota zostaną odrzucone. 

Termin i adres nadsyłania prac: 

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs - Kocie sprawy” do 10 lutego 2017 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego,
22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. 084 638 44 46.

Zasady konkursu:

-     autor może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu nie mniejszego niż A-3 oraz do
5 zdjęć czarno- białych lub barwnych o formacie minimum A4;

-     prace nie mogą być oprawione;

-     od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;

-     technika dowolna – np.; fotografia, malarstwo, rysunek, grafika, batik;

-     każdą nadesłaną pracę lub fotogram należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło autora (np. Złoty Lew) oraz pieczątkę placówki, a także dodatkowo na oddzielnej liście zbiorczej imię i nazwisko autora, wiek, kategorię, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;

-     wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;

Kategorie:

Plastyczna:

 I kategoria - przedszkola (5- 6 lat)

II kategoria - uczniowie szkół podstawowych - klasy 1- 3

III kategoria - uczniowie szkół podstawowych - klasy 4- 6

IV kategoria - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Fotograficzna:

I kategoria - dzieci do lat 12

II kategoria - młodzież powyżej lat 12

Uwaga: prace będą oceniane w dwóch grupach:

– przedszkola i szkoły

– ośrodki kultury

 Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody główne w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia i nagrody specjalne  wręczone na wystawie pokonkursowej. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac
 z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe
z winy poczty lub nadawcy. Zdjęcia nie nagrodzone po zakończeniu konkursu i wystawy pokonkursowej można będzie odebrać u organizatora do końca marca 2017 roku. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi dnia 22 lutego 2017 r. o godz. 13:30  w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość.

Koordynator konkursu: Magdalena Cieplechowicz- Buczak

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


…………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………
godło autora,                            imię i nazwisko autora

przez organizatorów konkursu „Kocie sprawy” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Kocie sprawy”.

 

…………………………………
podpis rodzica/opiekuna prawnego

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY