Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018
W 2018 roku Rzeczpospolita będzie obchodzić 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Józef Piłsudski po aresztowaniu przebywał w więzieniu w Magdeburgu, z którego został zwolniony dnia 8 listopada 1918 roku. Uzyskawszy pozwolenie na powrót do Warszawy, przybył pociągiem do stolicy 10 listopada nad ranem. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i ten dzień uznawany jest symbolicznie za datę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 Regulamin

 Konkurs organizowany w ramach 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu

Współorganizator: Rodziców MDK, Rada Wychowanków

Cele konkursu:

·         popularyzacja wiedzy i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie sławnych Polsków, w tym Józefa Piłsudskiego ;

·         wspólne świętowanie w środowisku lokalnym 100 Rocznicy Święta Państwowego;

·         uczczenie obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;

·         podkreślenie doniosłej roli Józefa Piłsudskiego w odbudowie Rzeczpospolitej;

·         motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania pasji historycznych i plastycznych;

·         budowanie wśród dzieci i młodzieży poczucia dumy z historycznych dokonań naszych przodków;

·         budowanie wśród dzieci i młodzieży przywiązania do tradycji i historii własnego kraju;

·         prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej; promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów;

·         podjęcie działań włączających uczniów niepełnosprawnych;

·         wskazywanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego;

·         zaangażowanie środowisk nauczycieli w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy:

Wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami z województwa lubelskiego.

Tematyka konkursu:

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. popularyzacja wiedzy i propagowania pozytywnego wzorca nowoczesnego patrioty, postaci Józefa Piłsudskiego itp.

Termin i adres nadsyłania prac:

Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem: „Konkurs – Józef Piłsudzki w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018 ” do 15 kwietnia 2018 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20. tel. (84) 638 44 46.

Zasady konkursu:

·         autor może nadesłać jedną pracę plastyczną - format dowolny nie większy niż 100X70;

·         prace nie mogą być oprawione;

·         prace zbiorowe nie będą oceniane;

·         od placówek wymagana jest zbiorowa lista uczestników;

·         technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, batik, rękodzieło artystyczne;

·         każdą nadesłaną pracę należy na odwrocie czytelnie podpisać podając ze względu na ochronę danych osobowych wyłącznie: godło, kategorię oraz pieczątkę placówki;

·         dodatkowo w zamkniętej kopercie należy dostarczyć listę zbiorczą, na której znajdzie się: imię i nazwisko autora, godło, wiek, kategoria, tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna – nauczyciela, adres, telefon kontaktowy;

·         Zgłoszenia prac na konkurs może dokonać wyłącznie szkoła lub placówka. Zgłoszenia indywidualne nie będą oceniane;

·         wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK;

Kategorie:

·         I kategoria – przedszkola;

·         II kategoria - uczniowie szkół podstawowych;

·         III kategoria - uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

·         IV kategoria - wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami;

Uwagi:

Konkurs jest bezpłatny. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody rzeczowe w każdej z kategorii wiekowej oraz wyróżnienia wręczone na wystawie pokonkursowej.

Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu. Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

O uroczystym podsumowaniu konkursu w Galerii Sztuki Dziecka „Na Kamiennej” ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów


………………………………………………………………………
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………
imię i nazwisko autora

przez organizatorów konkursu zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 
w celach związanych z organizacją konkursu. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi pt.: „Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018”  

…………………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 Wzór

Karta zgłoszenia (należy przesłać do 15 kwietnia 2018 r.) 

1.        Godło

2.        Imię i nazwisko autora:

3.        Wiek autora:

4.        Kategoria:

5.        Tytuł pracy:

6.        Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), telefon:

 Potwierdzam znajomość regulaminu I Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Józef Piłsudski w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży – Zamość 2018”  

 

 Data, podpis opiekuna, nauczyciela:

 

 

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY