Piękny uśmiech, zdrowe zęby - regulamin konkursu plastycznego.
Regulamin V edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” – Zamość 2016 r.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. 

 Współorganizator: Wielospecjalistyczne Centrum Stomatologiczne sp. z o.o. ul. Kilińskiego 4 22- 400 Zamość, Rada Rodziców MDK.

 Cel konkursu:

-     Kształtowanie i promowanie postaw prozdrowotnych dzieci i młodzieży.

-     Promocja zdrowia oraz minimalizacja wpły­wu chorób jamy ustnej na ogólny stan osób szczególnie narażonych na czynniki ryzyka choroby.

-     Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

-     Wdrażanie troski o poprawę stanu zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy (dbałość o zęby, systematyczne wizyty u stomatologa).

-     Minimalizacja wpływu chorób systemowych manifestujących się objawami w jamie ust­nej na jednostkę i społeczeństwo poprzez rozwój wczesnej diagnostyki, zapobiegania i skutecznego leczenia chorób układo­wych.

-     Rozwijanie uzdolnień plastycznych.

-     Integracja z osobami niepełnosprawnymi.

-     Rozwijanie zainteresowań wykraczających poza podstawowy program realizowany w   placówce wychowania pozaszkolnego.

 Uczestnicy: 

Konkurs ma charakter otwarty, w którym mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół, placówek, świetlic i warsztatów terapii zajęciowej z województwa lubelskiego.

Warunki konkursu:

Autor może nadesłać/złożyć tylko jedną pracę plastyczną. Format pracy: najmniejszy A4 (format prac technik specjalnych np. batik oraz rękodzieła artystycznego - dowolny). Technika dowolna – np.: malarstwo, rysunek, grafika, pastel suchy i olejny, collage, haft.

 Prace będą oceniane w II kategoriach wiekowych:

Kategoria I - przedszkola do 5 lat

Kategoria II - klasy I – III szkoły podstawowej, 6 - 9 lat

Kategoria III  - klasy IV – VI szkoły podstawowej 10 - 12 lat

Kategoria IV - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne od 13 lat

 Termin nadsyłania / złożenia prac: do dnia 31 stycznia 2016 r.

 Uwagi końcowe:

 -     Konkurs jest bezpłatny.

-     Prace nadesłane na konkurs, nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora.

-     Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji w celach propagowania idei konkursu.

-     Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną rzeczowe nagrody oraz wyróżnienia.

-     Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Prac nie wolno rolować i składać. Zabrania się oprawy prac oraz tworzenia prac plastycznych w materiałach sypkich, np. kasza itp.

-     Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

-     Prace podpisane literami drukowanymi na odwrocie pracy: imię i nazwisko autora, wiek, szkoła/placówka, nauczyciel/opiekun należy przesyłać/złożyć z dopiskiem: „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” w sekretariacie organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20.tel. 84 638 4446.

-     Wyniki zostaną ogłoszone na stronach internetowych MDK Zamość. Otwarcie wystawy odbędzie się w Galerii Sztuki Dziecka - Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.

-     Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.

Koordynator konkursu: Wioletta Brzozowska

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

    

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i nieodpłatną publikację zebranych materiałów

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
nazwa i adres placówki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika

przez organizatorów konkursu „Piękny uśmiech, zdrowe zęby” zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zebranych materiałów do przygotowania publikacji poświęconej konkursowi „Piękny uśmiech zdrowe zęby”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

KALENDARZ IMPREZ
INFORMACJE DLA RODZICÓW
KOŁA ZAINTERESOWAŃ
KONKURSY